Отстранување и санирање на дивите депонии на територијата на општина Струмицa

Проектни партнери: Општина Струмица, ЈПКД Комуналец, Министерство за труд и социјална политика на РМ.

Цел на проектот:
1. Вработување на определено работно време на 30 невработени лица.
2. Отстранувањето на сметот од дивите депонии и нивно санирање;
3. Уредување на деградираните простори кои се резултат на човечкиот фактор;
4. Заштита на човековата околина;

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544