Реконструкција на Цареви кули

Програма за соседство помеѓу Р. Македонија и Р. Бугарија – 2004 Гранд шема за заштита на природата, валоризација на културнити наследство и соработка помеѓу јавните инститиции на регионално / локално ниво

Наслов: Оживување на славниот Национален Културен и историски патоказ “Цареви Кули”, преку институционална соработка на локално ниво во областа Петрич, Бугарија и Струмица, Македонија.

Партнер: Општина Петрич

Цел: Реконструкција на Тврдината Цареви кули, која се наоѓа на ридот над Струмица. Тврдината била во употреба уште во I век п.н.е. па се до турскиот период кога била напуштена, инаку континуитетот на населувањето на овој доминантен рид потекнува уште од третиот милениум пред нашата ера, кога на овие простори цветала богата енеолитска култура. Зајакнување на Соработката со општина Петрич, размена на културно историски информации, меѓусебно запознавања со историско културните наследства.

Главни активности:

I -фаза инфраструктура
II- фаза истражување
III- фаза конзервација
IV- фаза реконструкција
V - фаза - презентација и одржување на две работилници во сферата на културата

Буџет: 357254,00

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544