Тековни проекти

Проект „Заштита од дискриминацијата на локално ниво“ и Формирање на Локално Координативно тело за заштита и спречување на дискриминација на Општина Струмица во рамки на Проект „Заштита од дискриминацијата на ЛГБТИ на локално ниво“

Општина Струмица и Х.Е.Р.А.- Асоцијација за здравствена едукација и истражување, потпишаа меморандум за соработка во март 2016 година, кој беше првиот чекор од соработката помеѓу двете организации. Меморандумот беше во траење од 2 години и на основа на заклучоците од повторната средба со Градоначалникот Коста Јаневски на 25.12.2017 и претставничките од ХЕРА одлучено е соработката да продолжи и потпишан е нов меморандум за соработка во април 2018.

Тековни проекти

 • Реализација на проекти од Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица од Програмата  G1  на Буџетот на општина Струмица 2014.
 • Реализација на проекти од Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица од Програмата  V2 на Буџетот на општина Струмица 2014.
 • Програма Форум во заедницата, Буџетски форум 2014/2015 – тековен проект.
 • Изработена Интернет страна на Локален Економско Социјален Совет на Општина Струмица.
 • Асфалтирање на пат во село Габрово од Регионален пат Р605 до Габровски Водопади.
 • Канализационни системи во Населените Места Добрејци, Дабиле и Просениково - тековен проект.
 • Струмички карневал 2015 – тековен проект.
 • Учество во Управен одбор за следење на проект ‘‘Подготовка на студии (FS,EIA,CBA) проектна документација и тендерска документација  за инвестициски проект за собирање и третман на Отпадните води во Општините Тетово, Битола и Струмица – тековен проект (EuropeAid/133257/D/SER/MK) - Прочистителна Станица – тековен проект.
 • Учество во Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија за финансирање, проектирање, изградба и управување со регионална депонија за комунален цврст отпад во Југоисточен плански регион преку конкурентен дијалог – тековен проект.
 • Одбележување на настан “1000 години од Битката на Беласица“ -  планинарски марш с.Колешино-с.Водоча.
 • Изработена Физибилити студија за изградба на панорамска трамвајска линија “Цареви Кули“.
 • Проект Европска недела на мобилност 16-22 Септември.
 • Учество на обуки за партиципативно креирање на политики и подготовка на стратегии за образование, млади, социјална заштита и соработка со граѓански сектор по проектот “Општина по мерка на граѓаните“.
 • Подготовка на апликација за добиен Грант од Фондација Отворено Општество Македонија.
 • Кампања за одбележување на Меѓународна недела “16 дена активизам за борба против насилство – семејно насилство“.
© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544