Стратегиски документи и Акциски планови

План за управување со културно наследство, Цареви Кули Струмица, потпроект "Економска валоризација на културната и алтернативната туристичка понуда на Цареви Кули во туристичка дестинација Струмица"

[превземи]

 

Cultural heritage management plan, Tsar's towers Strumica, sub-project "Economic valorization of cultural and alternative tourist offer of the Tsar's Towers in tourist destination Strumica"

[превземи]

 

План за управување со животна средина и социјален менаџмент за потпроектот "Економска валоризација на културната и алтернативната туристичка понуда на Цареви Кули во туристичка дестинација Струмица"

[превземи]

 

Environmental and social management plan for the sub-project "Economic valorization of cultural and alternative tourist offer of the Tsar's Towers in tourist destination Strumica"

[превземи]

 

Стратегија за локален економски развој на Општина Струмица 2016-2020

[превземи]

 

Стратегија за култура на Општина Струмица 2017-2022

[превземи]

 

Стратегија за унапредување на родовата еднаквост во општина Струмица 2017-2020

[превземи]

 

Стратегија за развој на образованието 2015-2020

[превземи]

 

Акциски план за локална стратегија на општина Струмица за развој на образованието за периодот 2015-2017

[превземи]

 

Стратегија за соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020

[превземи]

 

Акциски план за локална стратегија на општина Струмица за  соработка со граѓанскиот сектор за периодот 2015-2017

[превземи]

 

Стратегија за социјала на своите граѓани 2015 - 2020

[превземи]

 

Акциски план за локална стратегија на социјална заштита на граѓаните на општина Струмица за периодот 2015-2017

[превземи]

 

Акциски план за локална стратегија за млади на општина Струмица за периодот 2015-2017

[превземи]

 

Стратегија за млади 2015-2020

[превземи]

 

АРХИВА

Програма за енергетска ефикасност во општина Струмица 2009 - 2013


meep.pdf
[превземи]


Локален акционен план за вработување на општина Струмица 2009-2010


lapv.pdf
[превземи]


Платформа за локален развој на општина Струмица 2007-2015


platforma_ler.pdf
[превземи]


Анкета за бизнис климата во Струмичкиот регион - Март 2006


PROGRAMA1.PDF
[превземи]


Двогодишен план за развој на стопанството во Општина Струмица


PROGRAMA2.PDF
[превземи]


Официјална програма за социјална заштита на Општина Струмица


PROGRAMA3.PDF
[превземи]


Профил на Струмичкиот регион. Општини Струмица, Ново Село, Босилово и Василево


PROGRAMA4.PDF
[превземи]


Стратегиски план на Струмички регион


PROGRAMA5.PDF
[превземи]


SWOT анализа на Струмичкиот микро регион. Општини Струмица, Ново Село, Босилово и Василево


PROGRAMA6.PDF
[превземи]


Визија на Струмичкиот микро регион. Општини Струмица, Ново Село, Босилово и Василево


PROGRAMA7.PDF
[превземи]


Центар за заедничка понуда на раноградинарски производи


PROGRAMA8.PDF
[превземи]


За да можете да ги читате документите потребно е да имате инсталирано Adobe Acrobat Reader. Доколку немате инсталирано, истиот можете да го превземете од официјалната веб страна на Adobe.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544