Реализирани проекти

Реализирани проекти 2005

Реализирани инфраструктурни проекти за 2005 година.

Ред.бр.

Активност

Површина

Одведување и прочистување на отпадните води

1.

Чистење на отворем атмосферски канал на “Kрушевска Република”

3056 m²

2.

Чистење на отворен атмосферски канал “Св.Илија”

2935 m²

3.

Чистење на коритото на дел од река Водочница

1066 m²

Одржување и заштита на локални патишта и улици

1.

Крпење на ударни дупки и прокопи со набавка и вградување на асфалт

300 Т

Изградба и реконструкција на локални патишта и улици во градот

1.

Ул.”Младинска”

4800 m²

2.

Ул.”Димитар Влахов”

1520 m²

3.

Ул.”Маршал Тито”

2650 m²

4.

Ул.”Јанко Цветинов”

500 m²

5.

Ул.”Дунавска”

120 m²

6.

Ул.”Цветан Димов”

230 m²

7.

Дел од ул.“Панче Пешев”

500 m²

8.

Дел од ул.”Ката Поцкова”

350 m²

9.

Дел од ул.”Брака Минкови”

20 m²

10.

Дел од ул.”Први Мај”

20 m²

11.

Дел  од ул.”Елка Јанкова”

60 m²

12.

Дел од ул.”24 Октомври”

280 m²

13.

Локален пат Струмица - Гр. Балдовци

600 m²

14.

Потпорен ѕид на ул.”Неретва”

 

15.

Пробивање на ул.”Брака Минкови”

 

16.

Игралиште на ул.”Иљо Шопов”

 

17.

Изградба на мост на река Тркања

 

18.

Пешачки премин на ул.”Неретва”

30 m²

19.

Реконструкција на ул.”Благој Мучето” - поправка на мермер

54 m²

20.

Плато на плоштад ”Благој Мучето” - поправка на мермер

53 m²

21.

Плато на влез во Градски парк - поправка на мермер

53 m²

Изградба и реконструкција на локални патишта и улици во населените места

1.

Ул. во с. Просениково

600 m²

2.

Ул. во с. Добрејци

500 m²

3.

Ул. во с. Муртино

2800 m²

4.

Игралиште во с. Куклиш

 

5.

Игралиште во с. Костурино

 

Изградба на тротоари

1.

Ул. Ленинова

600 m²

Изградба на системи за водоснабдување

1.

Изградба на потисен цевовод за водоснабдување на ул.”Кирил и Методиј” до резервоарот Чамл’к

 

2.

Изградба на резервоар за водоснабдување во с. Баница

 

Изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води

1.

Ул.”Климент Охридски”

200 m²

2.

Ул.”Мануш Турновски”

180 m²

3.

Дел од ул.”Гоце Делчев” (Агроремонт)

 

4.

Реконструкција на шахти по улици

 

5.

с. Куклиш

 

Страница 2 од 2

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544