Реализирани проекти 2010

Реализирани инфраструктурни проекти за 2010 година.

Ред.бр.

Активност

Површина

Изградба на улици и други инфраструктурни објекти

1.

Плоштад

 

2.

Поплочување на Леблебиџиска улица

 

3.

Поплочување на Корзо

 

4.

Асфалтирање на ул. Коста Бозов од бр.6 до бр.9

 

5.

Втор слој на ул. Јанко Цветинов меѓу пазар и градинка

 

6.

Втор слој на Мадинска од семафорите до Ѓорги Трајков

 

7.

Втор слој на ул. Борис Поп Димитров

 

8.

Пробивање и цементирање на ул.Партизанска 3-та

 

9.

Изведба на ул.Цветан Димов - Софилар

 

10.

Втор слој на ул.Панче Пешев(од Младинска до МХЈ)

 

11.

Цементирање и асфалтирање на улица во Турско маало(1,2,3)

 

12.

Асфалтирање на џеб на ул.1Мај спроти влез на школо

 

13.

Асфалтирање на улица кај Евроконект Гр.Балдовци

 

Изградба на тротоари во градот

1.

Тротоар на ул.Киро Минанов

 

2.

Тротоар на ул.Браќа Миладинови од (Б.Единство до К.Бозов)

 

3.

Тротоар на ул.Јанко Цветинов

 

4.

Дел на раскрсница кај Јанко Цветинов и Жртви на Фашизмот

 

5.

Тротоар околу пазар Чешел два крака

 

6.

Тротоар на ул. Тимо Тренчев

 

7.

Тротоар на ул.Широк Дол

 

8.

Тротоар на ул.Димитар Цветинов

 

9.

Тротоар на ул.Моша Пијаде (дел)

 

10.

Тротоар на ул.Панче Пешев

 

11.

Тротоар на ул.Мито Хаџи Василев Јасмин

 

12.

Тротоар на ул.Дојранска

 

13.

Тротоар на ул.Маврово

 

14.

Тротоар на ул.Спиро Захов(од нервно до Р.Попчевски)

 

15.

Тротоар на ул.11 Септември

 

16.

Тротоар на ул.Епименонда Поп Андонов

 

17.

Тротоар кон Универзитет „Гоце Делчев“

 

18.

Тротоар на ул.Климент Охридски

 

19.

Паверелементи на пешачки остров пред Глобал

 

Уредување на простор во рурални подрачја

1.

Изградба на јавна вага во село Куклиш

 

2.

Изградба на патека за моторцилки

 

3.

Проект за рурален развој Чам Чефлик

 

4.

Тампонирање на пат во село Костурино

 

5.

Тампонирање на патишта во село Просениково

 

6.

Детско игралиште во село Вељуса

 

7.

Тамонирање на три улици во село Сачево

 

8.

Настрешница за гробишта во село Свидивица

 

9.

Изградба на платформа за поставување на јавна вага во Куклиш

 

10.

Оградување јавен простор за јавна вага во село Куклиш

 

11.

Тамппонирање на пат во село Сачево

 

Одведување и прочистување на отпадните води

1.

Проект за канализација во Банско

 

2.

Анекс проектза фекална канализација во село Муртино

 

3.

Проект за фекална канализација во село Вељуса

 

Изградба на системи за водоснабдување

1.

Реконструкција на водовод и филтер станица во Банско

 

2.

Замена на главна цевка за водовод во Попчево

 

Изградба на системи за одведување и прочистување на отпадните води

1.

Атмосферска канализација на улица Крушевска Република со Ката Поцкова

 

2.

Канализациона мрежа КП2136/2 (младост)

 

3.

Чистење на канали на св.Илија

 

4.

Чистење на канал на Крушевска Република

 

5.

Одводен цевковод на селска чешма во село Баница

 

6.

Регулација на река Турија кај село Просениково

 

7.

Чистење на канал на Крушевска Република од Маршал Тито до Климент Охридски

 

                                               Изградба на јавно осветлување

1.

Нови столбови агроберза

 

2.

Нови столбови кон универзитето Гоце Делчев

 

3.

Нови светилки Леблебиџиска улица

 

4.

Поставување на улично осветлување на ул.Ристо Клепов

Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

1.

Асфалтирање на улица до црква во с.Куклиш

 

2.

Асфалтирање на улица во Куклиш(од Бојчето до Липа)

 

3.

Асфалтирање на улица во с.Сачево

 

4.

Улица во Баница 1

 

5.

Улица во Баница 2

 

6.

Асфалтирање на улица во Банско( кај Дончо Андонов)

 

7.

Асфалтирање на игралиште во с. Просениково

 

8.

Улица во с.Дабиле од куќен број 5 до магазин на ЗИК

 

9.

Улица во с.Дабиле од споменик Ацо Караманов до куќен број 129

 

10.

Улица во с.Дабиле од бр.89-91

 

11.

Улица во Дабиле од бр.9-12

 

12.

Асфалтирање на улица во Гр.Балдовци

 

13.

Асфалтирање на улица во Дабиле кон Робово

 

14.

Асфалтирање на крак од главна улица во с.Просениково

 

15.

Асфалтирање на џеп во Муртино кај Шинка

 

16.

Асфалтирање на улица од Џамија до Душко Митев во с.Габрово

 

17.

Втор слој асфалт на влез во с.Просениково

 

18.

Крпење на дупки во село Просениково

 

19.

Асфалтирање на улица во с.Муртино кај Шинка

 

20.

Крпење ударни дупки во с.Куклиш

 

21.

Крпење дупки во с.Добрејци

 

Други работи

1.

Поставување на автобуска постојка во село Куклиш

 

2.

Грдежно занетски работи во ОУ Сандо Масев

 

3.

Изградба на ограден зид во село Куклиш

 

4.

Геомеханички испитувања за плоштад Гоце Делчев

 

5.

Изведба на патека за пристап до Габровскиот водопад

 

6.

Поставување на павер елементи на пешачки острови - Глобал

 

7.

Бетонирање на џеп на улица Атанас Караман и потпорен сид на улица Неретва

 

8.

Санација на косини на улица Крушевска Република бр 215

 

9.

Бетонирање на потпорен сид на улица Крушевска Република бр 215

 

10.

Санација на дел од корито на порој Св.Илија

 

11.

Тампонирање на паркинг пред спортска сала Парк

 

12.

Асфалтирање на дел од улица во Банско спој со регионален пат 605

 

13.

Изградба на цеваст пропуст на улица во село Банско спој со регионален пат 605

 

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544