Реализирани проекти 2006

Реализирани инфраструктурни проекти за 2006 година.

Ред.бр.

Активност

Површина

Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообракај

1.

Крпење на ударни дупки и прокопи со набавка и вградување на асвалт

200 Т

2.

Одбележување на хоризонталната сигнализација

5000 m²

3.

Одбележување на вертикална сигнализација со набавка и поставување на сообракајни знаци

150 бр.

Изградба на улици и други инфраструктурни објекти

1.

Ул. Новопроектирана – целосна изведба

500 m²

2.

Дел од ул. Димитар Цветинов

 

3.

Дел од ул. Младинска

 

4.

Игралиште во IV урбана заедница

 

5.

Дел од ул.“Киро Абрашев” - бетонирање

20 m²

6.

Дел од ул.“Братство Единство” – целосна изведба

140 m²

7.

Дел од ул.“Брака Минкови” - бетонирање

50 m²

8.

Игралиште “Шпики”

 

9.

Џеб на ул.“Младинска”

500 m²

10.

Дел од ул.“Крушевска Република”

 

Изградба на тротоари во градот

1.

Ул.“Братство Единство”

600 m²

2.

Ул.“Младинска”

200 m²

3.

Ул.“М.Х. Јасмин”

600 m²

4.

Ул.“Страшо Пинџур”

1000 m²

5.

Ул.“Маршал Тито”

800 m²

6.

Ул.“Панче Пешев”

150 m²

Изградба на улици и локални патишта во населените места

1.

Улица во с.Дабиље

1000 m²

2.

Улица во с. Куклиш

1500 m²

3.

Улица во с. Банско

750 m²

4.

Улица во с. Муртино

1200 m²

5.

Улица во с. Вељуса

350 m²

6.

Улица во с. Просениково

 

7.

Улица во с. Габрово

1350 m²

8.

Локален пат во с. Сачево

1500 m²

9.

Улица во с. Попчево

1500 m²

10.

Улица во с. Водоча

750 m²

Изградба на тротоари во населените места

1.

с. Добрејци

960 m²

2.

с.Дабиле

1164 m²

3.

с.Муртино

600 m²

4.

с.Костурино

750 m²

Изградба на системи за водоснабдување

1.

Изградба на систем за водоснабдување во с. Баница

 

2.

Изградба на систем за водоснабдување во с. Банско

 

3.

Изградба на систем за водоснабдување во Габрово

 

Одведување и прочистување на отпадните води

1.

Подигање на шахти

180 бр.

2.

Чистење на отворен атмосферски канал Св. Илија

2000 m²

3.

Чистење од КО до канал “Крушевска Република”

2100 m²

Изградба на јавно осветлување

1.

Инвестиции во осветлувањето – подигање на нови канделабри

 

Изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води

1.

Ул.”Климент Охридски”

 

Паркови и зеленило

1.

Уредување на трим патека-месност Св.”Илија”

2100 m²


© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544