Реализирани проекти 2008

Реализирани инфраструктурни проекти за 2008 година.

Ред.бр.

Активност

Површина

Изградба на улици и други инфраструктурни објекти

1.

Улица “Маршал Тито“ од СОУ “Никола Карев“ до “Огражден“ – извршено е комплет тампонирање, поставување ивичници, атмосферска канализација, останува да се изврши асфалтирање во 2009 година

 

2.

Цареви Кули-извршено е ѕидање на бедеми со камен и изработка на пристапни патишта.

 

3.

Втор слој Струмица-Добрејци (коцка), извршено е асфалтирање

 

4.

Втор слој на ул.“Братсво Единство“ од “Младинска“ до “Панче Пешев“, извршено е асфалтирање со втор слој асфалт

 

5.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улица “Невена Стојкова“

 

6.

Извршено е асфалтирање на ул.“Мирче Ацев“ – од“Невена Стојкова“ до Културен дом

 

7.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улица “Панче Пешев“ (од “Братсво Единство“ до МХЈ)

 

8.

Улица “МХЈ“ од “Братство Единство“ до бр.35– извршено е асфалтирање со втор слој

 

9.

Извршено е асфалтирање со втор слој на улицата “Димитар Цветинов“ од “Маршал Тито“ до “Вардарска“

 

10.

Улица “Димитар Цветинов“ - од “Охридска“ до “Вардарска“ извршено е асфалтирање

 

11.

Извршено е гребење и асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Балканска“ од Кружен тек до улица Дрварска

 

12.

Извршено е бетонирање на дел од улицата “Ѓорѓи Василев“ зад Бариел-Салијата“

 

13.

Мостот на Крива Река кај Агроберза е во изградба. Останува да се заврши во 2009 година

 

14.

На улица “Партизанска“ изграден е потпорен ѕид

 

15.

Извршено е асфалтирање на улица од СУ “Никола Карев“ до нервно одделение

 

16.

Извршено е асфалтирање на крак од ул.“Климент Охридски“(печатница)

 

17.

Извршено е бетонирање на дел од улицата “Атанас Караман“

 

18.

Извршено е асфалтирање прв и втор слој на улицата “Ристо Клепов“

 

19.

Улица “Климент Охридски“ (од Здружение на возачи до Жито Струмица) извршени се градежни работи-ископ, насип, ивичници. Асфалтирањето ќе се изврши во 2009 година

 

20.

Извршено е асфалтирање на втор слој од улицата “Александар Македонски“

 

21.

Извршено е асфалтирање со втор слој на дел од улицата “5ти Ноември“ и дел од улицата “Славчо Стојменски“ кај Св.Петнаесет

 

22.

Извршено е асфалтирање со втор слој од улица “Климент Охридски “ до Пелагонија

 

23.

Извршено е бетонирање на дел од ул.“Славчо Стојменски“ куќен бр.44,46

 

24.

Извршено е асфалтирање на дел од ул.“Гоце Делчев“ кај Агроремонт

 

25.

Новиот влез пред ЈЗУ “Општа болница“ - извршено е асфалтирање

 

26.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на дел од улицата “4ти Јули“

 

27.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Спиро Захов“ пресек со ул.“Елка Јанкова“ до влезот на Нервно-психијатриска служба

 

28.

Извршено е бетонирање на џеб на ул.“Славчо Стојменски“ куќен бр.12-38

 

29.

Извршено е поплочување на џеб на ул.“Ката Поцкова“ со бехатон плочки

 

30.

Извршено е поплочување на џеб на ул.“Дрварска“ со бехатон плочки

 

31.

Извршено е тампонирање на улица зад дисконт “Терзи“

 

32.

Уредување на дел од ул.“Ѓорѓи Василев“- реконструкција

 

33.

Уредување на дел од ул.“Братство“- реконструкција

 

Изградба на тротоари во градот

1.

Изведба на тротоари на бул.“Ленинова“ (од Алфа банка до Макпетрол) со бехатон плочки

 

2.

Изведба на тротоари на ул.“Моша Пијаде“ (од 11ти Октомври“ до “Ѓуро Салај“ со бехатон плочки

 

3.

Изработка на тротоар на улица “Ѓуро Салај “ со бехатон плочки

 

4.

На улица “Младинска“ (од Ургентен центар до Панче Пешев) изграден е тротоар од бехатон плочки

 

5.

Изведба на тротоари од бехатон елементи на улица“Гоце Делчев“ (од Х.Илинден до ул.“Маршал Тито“

 

6.

Изработен е тротоарот на улица “Васил Сурчев“ (зад ТТ Маркет)

 

7.

На улица “Младинска“ (од “Гоце Делчев“ до “Крушевска Република“) изграден е тротоар од бехатон плочки

 

8.

Изработка на тротоар на улица “Вера Циривири “ со бехатон плочки

 

9.

Изработка на тротоар и канделабри на улица “24ти Октомври “ со бехатон плочки

 

10.

Изработка на тротоар на ул.“Ристо Ќурчиев“ со бехатон плочки

 

11.

Изработка на тротоар позади “Тинекс“ со бехатон плочки

 

12.

Поставени се бетонски столбчиња на улиците “Братство Единство“, бул.“Маршал Тито“ и ул.“Младинска“.

 

Уредување на простор во рурални подрачја

1.

Тампонирање на улици во с.Костурино : Ѓ.Магиев до Ж.Донев; од Амбуланта до Ѓ.Циев; од Р.Глигоров до М.Терзиев

 

2.

Се изврши санација на фудбалско игралиште во Банско

 

3.

Се изврши санација на фудбалско игралиште во Муртино

 

4.

Извршено е тампонирање на пат до депонија во Сачево

 

5.

Извршена е санација на фудбалско игралиште во Просениково

 

6.

Изграден е санитарен јазол во ОУ во с.Водоча

 

7.

Извршена е реконструкција на кров на Дом на култура во Куклиш

 

Одведување и прочистување на отпадните води

1.

Извршено е чистење на отворен атмосферски канал Крушевска Република и Св.Илија

 

Изградба на системи за водоснабдување

1.

Нови водоводи во градот

 

2.

Водовод Добрејци

 

3.

Водовод Дабиље

 

4.

Водовод Градско Балдовци

 

5.

Водовод Просениково

 

6.

Дел од нов водовод Баница, истиот продолжува да се гради и во 2009 година

 

Одведување и прочистување на отпадните води

1.

Изградба на фекална канализација во Муртино

 

Паркови и зеленило

1.

Изграден е парк на сред село во Попчево

 

2.

Изграден е парк на сред село во Костурино

 

3.

Извршено е уредување на просторот пред домот во Сачево

 

4.

Извршено е уредување на гробишта во Куклиш

 

5.

Изграден е тиролски зафат во Куклиш

 

6.

Извршено е уредување на плоштад “29ти Ноември“

 

7.

Извршена е реконструкција на окапници од жардинерии на бул.“Ленинова“

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544