Реализирани проекти 2009

Реализирани инфраструктурни проекти за 2009 година.

Ред.бр.

Активност

Површина

Изградба на улици и други инфраструктурни објекти

1.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на ул.“Ѓорѓи Трајков“ кај Треска

 

2.

Извршено е асфалтирање на џеб на ул.“Младинска“ згради бр.112,114

 

3.

Извршено е асфалтирање на џеб на ул.“Младинска“ куќи бр.132 и 134

 

4.

Извршено е уредување на трите џеба и поврзување со ул.“Елка Јанкова“

 

5.

Извршено е асфалтирање на џеб на ул.“Максим Горки“

 

6.

Извршено е бетонирање на дел од ул.“Неретва“

 

7.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улица “Александар Македонски“  два крака

 

8.

Извршено е асфалтирање на џеб на ул. “Атанас Караман“

 

9.

Извршено е асфалтирање на џеб на улицата“Маршал Тито“ бр. 155, 157 и 159

 

10.

Извршено е бетонирање на џеб на ул.“5ти Ноември“ спој со “Бетовенова“

 

11.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Јајце“ до “Светозар Марковиќ“

 

12.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Светозар Марковиќ“

 

13.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Спиро Захов“  до “Ристоман Попчевски“

 

14.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Караорман“

 

15.

Извршено е поплочување на џеб на улица “Моша Пијаде“ бр.32

 

16.

Изграден е потпорен ѕид на ул.“Неретва“бр.14

 

17.

Изграден е потпорен ѕид на ул.“Коста Рацин“ кај детска градинка

 

18.

Извршено е асфалтирање на улицата “Пљачковица“

 

19.

Изграден е потпорен ѕид на стар суд

 

20.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Ленинова“ пред СУД

 

21.

Извршено е асфалтирање на џеб на улица “Климент Охридски“ од бр.53 до 75

 

22.

Извршено е асфалтирање на џеб на улица “Младинска“ од бр.190 до 196

 

23.

Поставена е ограда на детско игралиште кај “Шпики“

 

24.

Поставени се ивичници на улица “Беласица“

 

25.

Детско игралиште на ул.“Борис Поп Димитров“

 

26.

Детско игралиште на ул.“Ристо Ќурчиев“

 

27.

Детско игралиште на ул.“Браќа Миладинови“ бр.37

 

28.

Извршено е поплочување со бехатон плочки на џеб на ул.“Крушевска Република“ кај слаткарница Кандит

 

29.

Улицата и мостот кај Агроберза се се` уште во изведба

 

30.

Улица “Мара Минанова“ со “Трајко Делиџаков“ - продолжува со изградба и во текот на 2010 година

 

31.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улица “Киро Минанов“

 

32.

Изведен е џеб на ул.“Благој Мучето (34-36)“

 

33.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улица “Првомајска“

 

34.

Извршено е асфалтирање на влез пред стадион “Младост“

 

35.

Извршено е бетонирање и изградба на ѕид на дел од улица “Партизанска“

 

36.

Извршено е уредување на џеб на улица “Трајко Делиџаков“

 

37.

Извршено е бетонирање на џеб на улица “Широк Дол“ бр.30

 

38.

Извршена е реконструкција на кров на Дом на АРМ

 

Изградба на тротоари во градот

1.

Изведба на тротоари на ул.“Маршал Тито“со бехатон плочки

 

2.

Изведба на тротоар на бул.“Климент Охридски“ една страна со бехатон плочки

 

3.

Изработка на тротоар на улица “Борис Попдимитров “ со бехатон плочки

 

4.

Изведба на тротоар на улица “Ѓорѓи Трајков“ со бехатон плочки

 

5.

Изведба на тротоари од бехатон елементи на улица“Дрварска“

 

6.

Изработен е тротоарот на улица “Киро Абрашев“ од “Крушевска Република“ до “Елка Јанкова“

 

7.

На улица “11ти Октомври“ (од “Моша Пијаде“ до “Ѓуро Салај“) изграден е тротоар од бехатон плочки

 

8.

Изработка на тротоар на улица “Чеде Филиповски “ со бехатон плочки

 

9.

Изработка на тротоар на улица “Моша Пијаде“ кај војни згради со бехатон плочки

 

10.

Изработка на тротоар на ул.“24ти Октомври“ со бехатон плочки

 

11.

Изработка на тротоар на улица “Коста Бозов“ со бехатон плочки

 

12.

Извршени се поправки на тротоари пред Симпо

 

13.

Извршени се поправки на тротоар на улица “Братство Единство“ од “Младинска“ до “МХЈ“

 

14.

Изработка на тротоар на “МХЈ“ од “Братство Единство“ до “Панче Пешев“

 

15.

Изработка на тротоар на улица“Вера Циривири“ од “Крсте Мисирков“ до бр.47и49

 

16.

Изработка на тротоар на дел од улица “Стив Наумов“ до протестантска куќа

 

17.

Изработка на тротоар на улица “Спиро Захов“ од нервно одделение до “Ристоман Попчевски“.

 

18.

Изработка на тротоар од влез на Болница до инфективно одделение

 

19.

Изработка на тротоар на улица “Крсте Узунов“- од “Маршал Тито“ до “Младинска“

 

20.

Изработка на тротоар на улица “Ката Поцкова“

 

21.

Изработка на тротоар на “Ристоман Попчевски“ од “Спиро Захов“ до “Маршал Тито“

 

22.

Изработка на тротоар на улица“5ти Ноември“ од двете страни

 

23.

Изработка на тротоар на улица “15ти Мај“ една страна од парк до ул.“Белградска“

 

24.

Изработка на тротоар на улица“Боро Џони“

 

25.

Изработка на тротоар на улица“4ти Јули“

 

26.

Изработка на тротоар на улица“24ти Октомври“ од парк до “Ленинова“

 

27.

Изработка на тротоар на улица“Херој Карпош“ од полиција до улица “Маршал Тито“

 

28.

Извршено е уредување на тротоар на улица “Благој Мучето“ пред згради 34-36

 

Уредување на простор во рурални подрачја

1.

Извршено е проширување на гробишта во Градско Балдовци

 

2.

Се изврши поправка на чешма во Водоча и уредување на просторот

 

3.

Се изврши оградување со мрежа на фудбалско игралиште во Добрејци

 

Изградба на системи за водоснабдување

1.

Водовод во Банско (реконструкција) - инвестицијата е во тек, продолжува и во 2010

 

2.

Доградба на водовод во Рич

 

Одведување и прочистување на отпадните води

1.

Фекалната и атмосферска канализација кај Агроберза е во изградба

 

2.

Канализацијата во Муртино е во изградба

 

3.

Извршено е чистење на одводен канал во Градско Балдовци, месност Белик

 

4.

Атмосферска канализација од Домот до игралиштето во Куклиш

 

5.

Изведен е одводен бетонски канал од Димитар Тимчев до Ристо Глигоров во Костурино

 

6.

Ивршено е чистење на отворен канал Св.Илија

 

7.

Извршено е чистење на наноси од поројни дождови на улица во с.Баница

 

8.

Изработени се тиролски зафати на улица “5ти Ноември“(Јавор)

 

9.

Извршено е чистење на одводни канали во Просениково

 

10.

Извршено е чистење на канали во Баница

 

Паркови и зеленило

1.

Изграден е парк покрај зграда 114 кај ОУ “Никола Вапцаров“

 

2.

Изграден е парк на бул.“Маршал Тито“ (уредување на двор на зграда)

 

3.

Извршено е уредување на парк позади Јавор на улица “Хрој Карпош“

 

4.

Извршено е уредување на зелени површини на улица “Маршал Тито“ бр.182-188

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544