Реализирани проекти 2012

Ред.бр.

Активност

Површина

Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

1.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр.307 - 310 (200 м)

 

2.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 29 до бр. 63 (150 м)

 

3.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 29 до бр. 58 (100 м) втор крак

 

4.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 129 до бр. 134 б (100 м)

 

5.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 129 втор крак (150 м)

 

6.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. непознат до бр. 342 (150 м)

 

7.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 17 до бр. 20 (100 м)

 

8.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 354- а, 354, 355 (100 м)

 

9.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 278 до бр. 282 (100 м)

 

10.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 247 до бр. 259 (200 м)

 

11.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 259 - 268

 

12.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 215 - 219

 

13.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр.103 - 108

 

14.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 24 -29

 

15.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од кај Бончо два крака до 288-367 и 330-326

 

16.

Асфалтирање на улица во Добрејци, од бр.35 до гл.канал (од млин „Жикол“)

 

17.

Асфалтирање на улица во Добрејци, од гробиштата до берберо во последната куќа

 

18.

Асфалтирање на улица во Банско, од бр. 32 до бр. 73 (150 м)

 

19.

Асфалтирање на улица во Банско, од Димовски Ило до Чамовски Ванчо (300 м)

 

20.

Асфалтирање на улица во Банско, од Донев Доне до Ристо Димитров (200 м)

 

21.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од Васе Манушев до Васе Трајков (300 м)

 

22.

Асфалтирање на улица во Муртиино, према Владо Галев (300 м)

 

23.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од домот кон Живко Коцев (100 м)

 

24.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од бр. 245 према млекара Здравје (100 м)

 

25.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од пошта до бр. 294 (150 м)

 

26.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од млекара Здравје до Манушевска маала (200 м)

 

27.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од црквата до бр. 234 (250 м)

 

28.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од земјоделската аптека до Трајков Асен (150 м)

 

29.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од црква до чифлик

 

30.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од Андреј Милчев 387-401

 

31.

Асфалтирање на улица во Муртиино, према Лазо Гошев

 

32.

Втор слој асфалт на улица во Муртиино, од земјоделска аптека према Моноспитово

 

33.

Асфалтирање на улица во Габрово од Каранфила Цветкова до Илија Николов

 

34.

Асфалтирање на улица во Габрово од училиште до Стојан Коциров

 

35.

Асфалтирање на улица во Сачево од дуќан на Гаљо до К. Митев

 

36.

Асфалтирање втор слој асфалт на улица во Сачево

 

36.

Асфалтирање улица во Просениково

 

Уредување на градежно земјиште

1.

Изградба на градско корзо од 19-ка до Дион

 

2.

Одбележување на велосипедска патека

 

3.

Проши. и втор слој на асфалт на ул. „Ленинова“ пред УЈП од24 окт-М.Т

 

4.

Втор слој асфалт на бул.„Маршал Тито“и Балканска до (Дрварска)

 

5.

Проширување на ул. „Братство Единство“ пред Народна техника

 

6.

Втор слој на бул. „Гоце Делчев“ од „Младинска“ до ул. „Кл. Охридски“

 

7.

Втор слој на ул. МХЈ до бр.35 (до П. Пешев)

 

8.

Втор слој асфалт на ул. „МХЈ 35 преку Бр. Миладинови до Младинска

 

9.

Втор слој асфалт на ул.„Неретва“

 

10.

Втор слој на ул. „Ристо Ќурчиев“

 

11.

Санирање на спој од ул Горги Трајков до Б.П.Димитров(покрај Треска)

 

12.

Втор слој асф на Кр Репуб. од мост на Младинска до Кл.Ох (една стр.)

 

13.

Кружен тек меѓу ул Младинска и бул Гоце Делчев

 

14.

Втор слој асфалт на ул. „Дрварска“(меѓу стара чаршија и Балканска)

 

15.

Втор слој асфалт на мостови на Кр. Република 8 У.З.

 

16.

Втор слој на ул. „Први Мај“позади уч.Видое Подгорец

 

17.

Тротоар на ул. „Братство Единство“ спроти грaдинката

 

18.

Тротоар на ул. „Димитар Влахов“од катол црква до крај (десна страна)

 

19.

Тротоар на ул. „Вардарска“(од плошт.29 ноември до Кр. Република

 

20.

Тротоар до Тинекс пред штабот на ВМРО ДПМНЕ

 

21.

Тротоар на ул.Балканска (од пошта до раскрсница со Дрварска)

 

22.

Тротоар на бул Гоце Делчев

 

23.

Тротоар (поправка)на ул,Бр. Миладинови од град. До СОУ Д. Влахов

 

24.

Тротоар на горен дел од ул. „Кирил и Методиј“

 

25.

Тротоар на ул Ило Шопов

 

26.

Тротоар на „Јанко Цветинов“(од „Браќа Миладинови“ до“Иљо Шопов“)

 

27.

Тротоар на ул. Ванчо Китанов (делови каде нема тротоар)

 

28.

Дополнителни работи на ново крило во СОУ Ј.Сандански во Струмица

 

29.

Изведба на тротоар на ул Васил Сурчев

 

30.

Реновирање на домот во Дабиље

 

31.

Канцеларија за лекар во Рич

 

32.

Канцеларија за месна заедница во Рич

 

33.

Доуредување на домот во Просениково

 

34.

Просторија за пензионери во Костурино

 

35.

Под на школо во с.Добрејци

 

36.

Доплонителни работи на џеб на ул.Никола Тесла Струмица

 

37.

Реконструкција на Гража во ТППЕ Струмица

 

38.

Улица бр.1 во Софилари

 

39.

Џеб на улица Бетовенова

 

40.

Бетонир.на влез патека и редење бехатон во детска градинка

 

41.

Дополнителни работи за простории за деца со посебни потреби

 

42.

Потпорен ѕид на улица Неретва бр. 41

 

43.

Улица во Софилари према затворот

 

44.

Изведба на пат за месност "жолта тиња"во општина Струмица

 

45.

Санација на скали на ул.9 ти Мај

 

46.

Пробивање и уредување на ул. бр.4 во урбан блок бр14

 

47.

Пробивање и уредување на ул. бр.3,6,7во урбан блок бр14

 

48.

Уредување на раскрсница на ул. „Свет. Марковиќ"со ул. " Ванчо Прке"

 

49.

Уредување на дел од тротоар на ул.Ѓуро Ѓаковиќ (45)м.

 

50.

Изградба на потпорен ѕид на ул.Бел Камен (4м.)

 

51.

Пробивање на ул.бр.2 во блок 14

 

52.

Потпорен ѕид на улица Пиринска

 

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544