Тековни проекти

Тековни инфраструктурни проекти за 2012 година.

Ред.бр.

Активност

Површина

1. Дабиле:

кај број 310 (200 м)

 
 

Од бр. 29 до бр. 58 (100 м) втор крак

 
 

Од бр. 129 втор крак (150 м)

 
 

Од бр. 17 до бр. 20 (100 м)

 
 

Од бр. 247 до бр. 259 (200 м) Остаток на улици од 2011 година

 

2. Куклиш:

од Златко Ангелов до Леце Гуциев (100 м)

 
 

пред Флорида (50 м)

 
 

од бр. 331 до 335 (100 м)

 
 

према прочистителната станица (400 м)

 
 

од број 290 до 314 (500 м)

 
 

Улица од Фалко и Фоликон кон поројот Липа

 
 

од Милан Крстев до Алекса Димкин (100 м)

 

3.Добрејци:

Асфалтирање на улица од бр. 35 до главен канал (од млин „Жикол“)

 

4.Вељуса:

Асфалтирање на улица од Зурапова чешма до Ванчо Витанов

 

5. Баница:

Асфалтирање на улица во Баница кај Ивица

 
 

Асфалтирање на улица во Баница во правец на училиштето – втор слој

 

6.Попчево:

Асфалтирање на улица од бр. 79 до бр. 105 (Жежова тумба до Б. Тачев)

 
 

Бетон на ул. од бр. 110 до бр. 123 (Т. Вучков до М. Стојанов)

 

7.Градско Балдовци

асф. од бр. 99 до Ников (150 м)

 
 

асф. од бр. 1 до Киро Мустачки (50 м)

 
 

асф. од бр. 43 до 44 б (50 м)

 

8.Банско:

асф. од бр. 32 до бр. 73 (150 м)

 
 

асф. од Димовски Ило до Чамовски Ванчо (300 м)

 
 

асф. од Донев Доне до Ристо Димитров (200 м)

 
 

Асфалтно игралиште во училиштето во Банско

 

9.Муртино:

асф. од Васе Манушев до Васе Најденов (300 м)

 
 

асф. према Владо Галев (300 м)

 
 

асф. од домот кон Живко Коцев (100 м)

 
 

асф. од бр. 245 према млекара Здравје (100 м)

 
 

асф. од пошта до бр. 294 (150 м)

 
 

асф. од млекара Здравје до Манушевска маала (200 м)

 
 

асф. од црквата до бр. 234 (250 м)

 
 

асф. од земјоделската аптека до Трајков Асен (150 м)

 
 

асф. кај Стара Река (150 м)

 

10. Габрово:

Асф на улица од Училиштето до Стојан Коциров

 
 

асф. на улица од Каранфила Цветкова до Илија Николов

 

11.Сачево:

асф. на улица од дуќан на Гаљо до К. Митев

 

12.Водоча:

Асфалтирање на три улици од по 50 метра

 
 

асф. на улица помеѓу двата моста

 

13.Рич :

Асфалтирање на игралиште

 
 

Асфалтирање на улица од игралиште до црква

 

14.Просениково

Санација на локален пат Струмица Просениково

 
 

Повеке годишни инвестиции

 

Ј6 . Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај

1

Крпење на ударни дупки

2

Зимско одржување (сол, механизација)

3

Хоризонтална сигнализација

4

Вертикална сигнализација(знаци)

5

Одржување на семафори

6

Чистење на банкини и сливници покрај пат

7

Одржување на цвеќарници и фонтани

8

Подигање на шахти

9

Велосипедска патека

Ред.бр.

Активност

Површина

1. Дабиле:

кај број 310 (200 м)

 
 

Од бр. 29 до бр. 58 (100 м) втор крак

 
 

Од бр. 129 втор крак (150 м)

 
 

Од бр. 17 до бр. 20 (100 м)

 
 

Од бр. 247 до бр. 259 (200 м) Остаток на улици од 2011 година

 

2. Куклиш:

од Златко Ангелов до Леце Гуциев (100 м)

 
 

пред Флорида (50 м)

 
 

од бр. 331 до 335 (100 м)

 
 

према прочистителната станица (400 м)

 
 

од број 290 до 314 (500 м)

 
 

Улица од Фалко и Фоликон кон поројот Липа

 
 

од Милан Крстев до Алекса Димкин (100 м)

 

3.Добрејци:

Асфалтирање на улица од бр. 35 до главен канал (од млин „Жикол“)

 

4.Вељуса:

Асфалтирање на улица од Зурапова чешма до Ванчо Витанов

 

5. Баница:

Асфалтирање на улица во Баница кај Ивица

 
 

Асфалтирање на улица во Баница во правец на училиштето – втор слој

 

6.Попчево:

Асфалтирање на улица од бр. 79 до бр. 105 (Жежова тумба до Б. Тачев)

 
 

Бетон на ул. од бр. 110 до бр. 123 (Т. Вучков до М. Стојанов)

 

7.Градско Балдовци

асф. од бр. 99 до Ников (150 м)

 
 

асф. од бр. 1 до Киро Мустачки (50 м)

 
 

асф. од бр. 43 до 44 б (50 м)

 

8.Банско:

асф. од бр. 32 до бр. 73 (150 м)

 
 

асф. од Димовски Ило до Чамовски Ванчо (300 м)

 
 

асф. од Донев Доне до Ристо Димитров (200 м)

 
 

Асфалтно игралиште во училиштето во Банско

 

9.Муртино:

асф. од Васе Манушев до Васе Најденов (300 м)

 
 

асф. према Владо Галев (300 м)

 
 

асф. од домот кон Живко Коцев (100 м)

 
 

асф. од бр. 245 према млекара Здравје (100 м)

 
 

асф. од пошта до бр. 294 (150 м)

 
 

асф. од млекара Здравје до Манушевска маала (200 м)

 
 

асф. од црквата до бр. 234 (250 м)

 
 

асф. од земјоделската аптека до Трајков Асен (150 м)

 
 

асф. кај Стара Река (150 м)

 

10. Габрово:

Асф на улица од Училиштето до Стојан Коциров

 
 

асф. на улица од Каранфила Цветкова до Илија Николов

 

11.Сачево:

асф. на улица од дуќан на Гаљо до К. Митев

 

12.Водоча:

Асфалтирање на три улици од по 50 метра

 
 

асф. на улица помеѓу двата моста

 

13.Рич :

Асфалтирање на игралиште

 
 

Асфалтирање на улица од игралиште до црква

 

14.Просениково

Санација на локален пат Струмица Просениково

 
 

Повеке годишни инвестиции

 

Ј6 . Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај

1

Крпење на ударни дупки

2

Зимско одржување (сол, механизација)

3

Хоризонтална сигнализација

4

Вертикална сигнализација(знаци)

5

Одржување на семафори

6

Чистење на банкини и сливници покрај пат

7

Одржување на цвеќарници и фонтани

8

Подигање на шахти

9

Велосипедска патека

Ред.бр.

Активност

Површина

1. Дабиле:

кај број 310 (200 м)

 
 

Од бр. 29 до бр. 58 (100 м) втор крак

 
 

Од бр. 129 втор крак (150 м)

 
 

Од бр. 17 до бр. 20 (100 м)

 
 

Од бр. 247 до бр. 259 (200 м) Остаток на улици од 2011 година

 

2. Куклиш:

од Златко Ангелов до Леце Гуциев (100 м)

 
 

пред Флорида (50 м)

 
 

од бр. 331 до 335 (100 м)

 
 

према прочистителната станица (400 м)

 
 

од број 290 до 314 (500 м)

 
 

Улица од Фалко и Фоликон кон поројот Липа

 
 

од Милан Крстев до Алекса Димкин (100 м)

 

3.Добрејци:

Асфалтирање на улица од бр. 35 до главен канал (од млин „Жикол“)

 

4.Вељуса:

Асфалтирање на улица од Зурапова чешма до Ванчо Витанов

 

5. Баница:

Асфалтирање на улица во Баница кај Ивица

 
 

Асфалтирање на улица во Баница во правец на училиштето – втор слој

 

6.Попчево:

Асфалтирање на улица од бр. 79 до бр. 105 (Жежова тумба до Б. Тачев)

 
 

Бетон на ул. од бр. 110 до бр. 123 (Т. Вучков до М. Стојанов)

 

7.Градско Балдовци

асф. од бр. 99 до Ников (150 м)

 
 

асф. од бр. 1 до Киро Мустачки (50 м)

 
 

асф. од бр. 43 до 44 б (50 м)

 

8.Банско:

асф. од бр. 32 до бр. 73 (150 м)

 
 

асф. од Димовски Ило до Чамовски Ванчо (300 м)

 
 

асф. од Донев Доне до Ристо Димитров (200 м)

 
 

Асфалтно игралиште во училиштето во Банско

 

9.Муртино:

асф. од Васе Манушев до Васе Најденов (300 м)

 
 

асф. према Владо Галев (300 м)

 
 

асф. од домот кон Живко Коцев (100 м)

 
 

асф. од бр. 245 према млекара Здравје (100 м)

 
 

асф. од пошта до бр. 294 (150 м)

 
 

асф. од млекара Здравје до Манушевска маала (200 м)

 
 

асф. од црквата до бр. 234 (250 м)

 
 

асф. од земјоделската аптека до Трајков Асен (150 м)

 
 

асф. кај Стара Река (150 м)

 

10. Габрово:

Асф на улица од Училиштето до Стојан Коциров

 
 

асф. на улица од Каранфила Цветкова до Илија Николов

 

11.Сачево:

асф. на улица од дуќан на Гаљо до К. Митев

 

12.Водоча:

Асфалтирање на три улици од по 50 метра

 
 

асф. на улица помеѓу двата моста

 

13.Рич :

Асфалтирање на игралиште

 
 

Асфалтирање на улица од игралиште до црква

 

14.Просениково

Санација на локален пат Струмица Просениково

 
 

Повеке годишни инвестиции

 

Ј6 . Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај

1

Крпење на ударни дупки

2

Зимско одржување (сол, механизација)

3

Хоризонтална сигнализација

4

Вертикална сигнализација(знаци)

5

Одржување на семафори

6

Чистење на банкини и сливници покрај пат

7

Одржување на цвеќарници и фонтани

8

Подигање на шахти

9

Велосипедска патека

-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} -->

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544