Годишна програма - 2011

Сектор за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и лер.

Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2011 година.


gradezno_zemjiste2011.pdf
[превземи]

Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2011 година.


patista_ulici2011.pdf
[превземи]

 

Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2011 година.


javno_osvetluvanje2011.pdf
[превземи]

 

Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на  општина Струмица за 2011 година.


urbanisticki_planovi2011.pdf
[превземи]

 

Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2011 година.


javno_zelenilo2011.pdf
[превземи]

 

Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица за 2011 година.


javna_cistota2011.pdf
[превземи]

 

Програма за активностите на Општина Струмица од областа  на културата во 2011 година.


kultura2011.pdf
[превземи]

 

Програма за активностите на Општина Струмица во  областа на спорт и млади во 2011 година.


sport2011.pdf
[превземи]

 

Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој  и туризмот  во 2011 година.


ler2011.pdf
[превземи]

 

Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита во 2011 година.


socijalna_zastita2011.pdf
[превземи]

 

Програма за активностите на општина Струмица за поддршката на НВО секторот во 2011 година.


nvo2011.pdf
[превземи]

 

Програма за активностите на Општина Струмица  во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2011 година.


zastita_spasuvanje2011.pdf
[превземи]

 

Програма за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал во 2011 година.


karneval2011.pdf
[превземи]

 

Програма за одбележување на годишнини на значајни настани  и истакнати личности  во 2011 година  во Општина Струмица.


praznici_manifestacii2011.pdf
[превземи]

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544