Издадени еколошки дозволи, одлуки

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови:
1. Одлука за дел од Блок 2 УЕ 1 - линк
1.1 Формулар, урбан блок 20, урбана единица 1, блок 1 - линк
2. Одлука за дел од УЕ2 и УЕ5 - линк
2.1 Формулар за блок 12 за дел од УЕ2 и УЕ5 - линк

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови:
1. Одлука, урбан блок 20, урбана единица 1, блок 1 - линк
1.1 Формулар, урбан блок 20, урбана единица 1, блок 1 - линк
2. Одлука, урбан блок 30 - линк
2.1 Формулар, урбан блок 30 - линк
3. Одлука, урбан блок 36 - линк
3.1 Формулар, урбан блок 36 - линк
4. Одлука, урбан блок 37 - линк
4.1 Формулар, урбан блок 37 - линк

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за дел од урбан блок 4 - линк
Формулар за SEA за дел од урбан блок 4 - линк

Информации за проектот, опис на знакот, проектен концепт, барање и правилник за користење на сертификатната трговска марка „Беласица планински производ“

Програмата за развој на Обединети Нации (UNDP) заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање во месец Декември 2017 година објавија повик за проектни апликации за заштита на природата, според програмата „Подобрување на управувањето со заштитени подрачја“. Повикот посочи дека ќе бидат избрани 15 проекти финансирани од Европската Унија преку ИПА 2 – Оперативна програма за еколошки и климатски активности 2014-2020.
Еден од избраните проекти е: „ЗАШТИТА НА БИОДИВЕРЗИТЕТОТ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ВО РЕГИОНОТ НА ПЛАНИНАТА БЕЛАСИЦА ПРЕКУ БРЕНДИРАНИ ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ“ предложен од Натура Нова од Струмица заедно со Општина Струмица, како имплементатори на проектот.
Учество во проектот имаат и партнерите, ЈП„Македонски шуми“, Шумарски Факулатет, Општините Ново Село и Босилево, како и бројни невладини организации од регионот, приватни компании и здруженија на граѓани.
1. Проектен концепт - линк
2. Правилник за користење на сертификатната трговска марка - линк
3. Опис на знакот - линк
4. Барање за признавање на право на користење на сертификатна марка „Беласица планински производ“ - линк
5. Корисни информации за идни корисници - линк
6. Упатство за користење - линк

Одлука и формулари за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за дел од блок 20 - линк
Формулар за SEA за дел од блок 20 - линк
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за дел од блок 33 (дел од блок 17 по стара поделба) - линк
Формулар за SEA за дел од блок 33 (дел од блок 17 по стара поделба) - линк

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. Сл.в на РМ бр: бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15 129/15, 192/15 и 39/16), Општина Струмица, на ден 20.04.2018 година, донесе:
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Издавање на Б - интегрирана еколошка дозвола за заштита на Животната средина на ДГ ,,БОНИ-ИНТЕРГРАДБА“ ДОО Струмица

Градоначалникот на Општина Струмица : ОБЈАВУВА:

Издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола за заштита на животната средина на ДГ ,,БОНИ-ИНТЕРГРАДБА“ ДОО Струмица,    

        Погон за производство на бетон во стационарна бетонска база и сепарирање  на природен песок за работа на бетонската база.

Решение за издавање на Б интегрирана еколошка дозвола за заштита на животната средина на ДПТУ ,,ОГРАЖДЕН –МИКРОМИКС” СТРУМИЦА Инсталација за Микронизирање на калциум карбонат

 

Врз основа на член 113 и  член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 123/12, 93/13, 187/13 , 42/14, и 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16   ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Решение за Б- Интегрирана еколошка дозвола

 

Страница 1 од 7

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544