Обрасци

Барање за одобрение за градба


obrazec_1.pdf
[превземи]


Барање за одобрение за градба за инфраструктурни објекти


obrazec_2.pdf
[превземи]


Барање за издавање одобрение за стамбени куќи со бруто развиена површина од 300 м2


obrazec_3.pdf
[превземи]

 


Барање за издавање одобрение за употреба на објекти

obrazec_4.pdf
[превземи]

 


Барање за извод

obrazec_5.pdf
[превземи]

 


Барање за утврдување потреба за изработка на ЛУПД вон плански опфат

obrazec_6.pdf
[превземи]

 


Барање за одобрување на планска програма за ЛУПД вон плански опфат

obrazec_7.pdf
[превземи]

 


Барање за поведување постапка за усвојување на ЛУПД вон плански опфат

obrazec_8.pdf
[превземи]

 Барање за одобрување на планска програма за Детален урбанистички план, Урбанистички план за населено место или Урбанистички план вон населено место

obrazec_9.pdf
[превземи]

 


Барање за утврдување потреба за изработка на Детален урбанистички план, Урбанистички план за населено место или Урбанистички план вон населно место

obrazec_10.pdf
[превземи]

 


Барање за поведување постапка за усвојување на детален урбанистички план, урбанистички план за населно место или урбанистички план вон населено место

obrazec_11.pdf
[превземи]

 


Барање за издавање решение за адаптација на посебен дел од објект, стан или дел од стан

obrazec_12.pdf
[превземи]

 

 

Барање за издавање одобрение за пренамена, адаптација со пренамена или реконструкција со пренамена


obrazec_13.pdf
[превземи]

 

 

Барање за реконструкција на дел од објект стан или дел од стан


obrazec_14.pdf
[превземи]

 

 

Барање за бесправни објекти од локално значење и бесправни објекти на здраствени установи за примарна и секундарна здраствена заштита


obrazec_15.pdf
[превземи]

 

 

Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти


obrazec_16.pdf
[превземи]

 

 

Барање за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средстава


obrazec_17.pdf
[превземи]

 

 

Барање за дополнување на барање за утврдување на правен статус на бесправни објект


obrazec_18.pdf
[превземи]
За да можете да ги читате документите потребно е да имате инсталирано Adobe Acrobat Reader. Доколку немате инсталирано, истиот можете да го превземете од официјалната веб страна на Adobe.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544