Градежни такси

Уплатна сметка
Назив на примач: Буџет на општина Струмица
Банка на примач:НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Уплатна сметка: 840 166 03390
Приходна шифра: 722316 00
Цел на дознака: градежни такси

 

Тарифен Број 1

-Поднесоци: 50 денари

Градежни такси


Тарифен број 80

1. За издавање на извод од урбанистички план за:
- градежни објекти до 500м2: 500ден.
- градежни објекти над 500м2: 750ден.
- далноводи со напон до 110кв: 1000ден.
- термоелектрични и хидроелектрични централи: 1200ден.
- депонии: 1500ден.
- регулации и зафати на реките Вардар, Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, Црна река, Струмешница, Црн Дрим и Радика и брани со акумулации на другите реки и водотоци чие набљудување е задолжително според постојните прописи: 1700 ден
- складишта за течни горива и течен гас: 2000ден.
- бензински пумпи со придружни објекти,главни поштенски центри радиостаници и предаватели: 2200ден.


Тарифен број 81

1. За поднесено барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на РМ: 1500 ден.

 

Тарифен број 82

1. За поднесено барање за давање на градежно земјиште сопственост на РМ на долготраен закуп: 1800 ден.

 

Тарифен број 83

1. За поднесено барање за давање на градежно земјиште сопственост на РМ под краткотраен закуп: 1200 ден.

 

Тарифен број 84

1. За поднесено барање за стекнување на право на сопственост од поранешен сопственик: 1000 ден.

 

Тарифен број 85

1. За поднесено барање за издавање на решение со кое се одобрува архитектонско-урбанистички проект: 1500 ден.

 

Тарифен број 86

1. За поднесено барање за издавање одобрение за подготвителни работи:

   - градби од прва категорија: 2500 ден.

   - градби од втора категорија: 1500 ден.

 

Тарифен број 87


1. За поднесено барање за издавање одобрение за градење за доградба, надградба и реконструкција на постоен објект:

    - градби од прва категорија: 2500 ден.

    - градби од втора категорија: 1500 ден.

 


Тарифен број 88


1. За поднесено барање за издавање на одобрение за градење:

    - градби од прва категорија: 3500 ден.

    - градби од втора категорија: 1500 ден.

 


Тарифен број 89

1. За поднесено барање за издавање на решение за адаптација и пренамена на постоен објект:

    - градби од прва категорија: 1500 ден.

    - градби од втора категорија: 800 ден.

2. За поднесено барање за издавање на решение за изведување на градби, односно поставување на опрема за градби за кои не е потребно издавање одобрение за градење: 800 ден.

 


Тарифен број 90


1. За поднесено барање за издавање на одобрение за употреба:

     - на градби од прва категорија: 4000 ден.

     -  на градби од втора категорија: 4000 ден.

 


Тарифен број 91

1. За поднесено барање за издавање на решение за промена на инвеститор:

   - градби од прва категорија: 2500ден.

    - градби од втора категорија: 1000 ден.

 


Тарифен број 92


1.  За поднесено барање за издавање на решение со кое се врши измена на градбата во текот на градење:

- градби од прва категорија: 2500ден.

- градби од втора категорија: 1000 ден.

 


Тарифен број 93


1. За поднесено барање за издавање на одобрение за поставување на времени објекти и урбана опрема: 1000 ден.

 


Тарифен број 94

1. За поднесување на жалба против првостепено решение: 200 ден.

 

 

 


© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544