Административни такси

Уплатна сметка
Назив на примач: Буџет на општина СТРУМИЦА
Банка на примач:НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Уплатна сметка: 840 166 03182
Приходна шифра: 722315 00
Цел на дознака: административни такси
Видови на административни такси:

Тарифен број 1
- обични поднесоци: 50ден.

Тарифен број 2 и 3
- жалби: 200ден
.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544