Градежништво

На подрачјето на Општина Струмица постојат регистрирани 155 градежни компании, а носители на градежната активност во Струмица се околу 20 компании. Струмичките градежни претпријатија се занимаваат со проектирање, изведба и градежништво во областите нискоградба и високоградба. Значаен инпут на овој сектор е индустријата за градежни материјали.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште:

А. Индивидуални станбени згради

Зонирање

Цена во денари/м2

Нова корисна површина

1.700,00

VIII станбена заедница, на просторот ограничен со улиците „Ката Поцкова“, „Климент Охридски“ и „Ѓорѓи Василев“ –нова корисна површина

1.870,00


Б. Колективни станбени згради

Зонирање

Цена во денари/м2

Прва зона

4.500,00

Втора зона

4.000,00

Трета зона

3.500,00


В. Деловни  простории во колективни станбени згради

Зонирање

Цена во денари/м2

Прва зона

7.800,00

Втора зона

5.800,00

Трета зона

3.800,00


Г. Деловни и производни објекти

Надоместок

Цена во денари/м2

Уредување на градежно земјиште

3.800,00

За јавни објекти

1.900,00


Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации

Населени места

Улица,
тротоар, јавен пат

Улична водоводна
мрежа

Главен довод за вода, прочистителна станица

Улична фекална канализација

Улична атмосферска канализација

Вкупен износ
(Денари)

Прва група 800/1900 денари

50%

10%

15%

15%

10%

 

Вељуса

+

/

/

/

/

400/950

Водоча

+

+

+

/

/

600/1425

Градско Б.

+

/

+

/

/

520/1235

Дабиље

+

/

+

/

/

520/1235

Добрејци

+

/

+

/

/

520/1235

Просениково

+

/

+

/

/

520/1235

Банско

+

+

+

/

/

600/1425

Муртино

+

+

+

/

/

600/1425

Сачево

+

+

+

/

/

600/1425

Куклиш

+

+

+

+

/

720/1710

Баница

+

+

+

 

/

600/1425

Втора група 400 / 950 денари

Попчево

+

/

/

/

/

200/475

Рич

+

/

/

/

/

200/475

Дорломбос

+

/

/

/

/

200/475

Белотино

+

/

/

/

/

200/475

Костурино

+

/

/

/

/

200/475

Мемешли

+

/

/

/

/

200/475

Орманли

+

/

/

/

/

200/475

Раборци

+

/

/

/

/

200/475

Габрово

+

/

/

/

/

200/475

Свидовица

+

/

/

/

/

200/475

Триводи

+

/

/

/

/

200/475

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544