Сточарство

На епизоотилошкото подрачје Струмица егзистираат околу 15.000 грла чупункари (крави, биволи, волови, телиња). Заради усогласување со Европското законодавство на  беше донесен Законот за идентификација и регистрација на животните. Со цел  реализација на законот на територијата на град Струмица досега е извршено трајно обележување и оматичување на 13.000 говеда. Акцијата тече и ќе се изведува понатаму во согласност со сите европски стандарди и нормативи.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544