Општинска администрација

Организациона структура на општина Струмица

Општинската администрација на Општина Струмица се организира во следниве сектори, одделенија и територијална противпожарна единица:

organizaciona_struktura.pdf
[превземи]

Секретар на општина Струмица

Работни цели: Остварување на законско, ефикасно и ефективно работење и раководење со општинската администрација во насока на извршување на надлежностите на општината, обединување на работата на општината и раководење со сите административни службеници, како и подршка и спроведување на работата на градоначалникот.

Работни задачи и обврски: 

- го организира, кординира, обединува и насочува извршувањето на работите и задачите во општинската администрација и се грижи за нивното законско, ефикасно, навремено и квалитетно извршување ;
- ја следи проблематиката во областите од надлежност на Општината, врши анализа на состојбата и дава иницијатива и предлози за нивно решавање;
- се грижи за остварување на стратешкиот план, програмата за работа и буџетот на општината , и врши координирање на подготовката на предлозите за стратешки план, програма за работа, програма за стручно усовршување, извештај за работење;
- ги следи и се грижи за спроведување на одлуките, заклучоците, насоките и упатствата на градоначалникоти се грижи за уредноста и ажурноста во работата по предметите и изготвува концепции за унапредување на организацијата, за функционирањето и за методот на работа на општинската администрација;
- одржува редовни колегиуми со раководителите на секторите/одделенијата и дава упаства на раководните и другите административни службеници,
- го советува и му помага на Градоначалникот во врска со комплексни активности и постапки што претставуваат новина и што не спаѓаат во редот на стандардните постапки;
- ја следи работата на јавните служби и предлага мерки за ефикасно и ефективно извршување на нивната работа;
- го обединува работењето и ја унапредува хоризонталната кординација на сите сектори/оделенија во општинската администрација; и
- соработува со други органи на локалната власт, како и со претставници на стопанството и на граѓанскиот сектор;
- дава совети по прашања поврзани со претставувањето на општината во рамките на ЗЕЛС и да учествува во работата на работните тела на општината, кога за тоа е овластен од градоначалникот.

Секретар на Општина Струмица: Александар Оџаков

тел. 034 348030

Одделение за внатрешна ревизија

Одделението за внатрешна ревизија ги врши следните работи:
- врши внатрешна ревизија, согласно со закон и со системот на процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од општината, согласно со меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија, прифатени од Министерството за финансии;
- подготвува годишен план за внатрешна ревизија и по одобрување од градоначалникот на општината, го обезбедува неговото спроведување и следење;
- доставува извештаи за извршената внатрешна ревизија до градоначалникот на општината;
- подготвува квартални и годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија;
- врши оценување на значајни фактори на ризик и дава совети на градоначалникот на општината, за намалување на истите;
- ја утврдува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите за финансиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на општинската администрација;
- ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи;
- ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со законите, подзаконските акти и актите на органите на општината.

Раководител: Марија Гарванлиева, тел.034 348-030

Сектор за управување со човечки ресурси и обуки

Секторот за управување со човечки ресурси и обуки ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:
- следење, проучување и применување на законските прописи од областа на локалната самоуправа, работните и службеничките односи;
- подготвување на предолог-одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на работите на општинската администрација, предлог-правилник за систематизација на работните места во општинската администрација, како и измените и дополнувањата на овие акти;
- подготвување и обработување на податоци во врска со човечките ресурси и обработување на документација за изработка на анализи и информации;
- водење и ажурирање на електронската база на податоци за вработените;
- водење на персоналните досиеја на сите вработени во општинската администрација;
- водење на евиденција за присуство на работа на вработените како и прием и обработка на податоците за боледувања, нивна контрола и доставување до Секторот за финансиски работи;
- соработува со Министерство за информатичко општество и администрација и Агенцијата за администрација во однос на сите прашање поврзани со административните службеници (работни односи, обуки, оценување и др.);
- спроведување на постапката за вработување на државните службеници и на лицата без статус на државни службеници;
- пополнување и доставување на ДС обрасците до Централниот регистар за државни службеници што го води Министерство за информатичко општество и администрација;
- учество во подготвување на годишната програма за обука на државните службеници и вработените во општинската администрација без статус на државни службеници;
- анализирање на потребите за обуки, предлагање на насоки за доусовршување на вработените;
- координирање на процесот на оценување на државните службеници;
- координирање и подготвување на планот за користењето на годишните одмори и изготвување на решенијата за годишни одмори;
- предлагање на мерки за обезбедување на оптимални услови за работа на вработените;
- и други работи што ке бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Раководител: , тел.034 348030

Одделението за управување со човечки ресурси ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:
- следење, проучува и применува законските прописи од областа на локалната самоуправа, работните и службеничките односи;
- подготвување на предлог-одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на работите на општинската администрација, предлог-правилник за систематизација на работните места во општинската администрација, како и измените и дополнувањата на овие акти;
- ажурирање на електронската база на податоци за вработените;
- водење на персоналните досиеја на сите вработени во општинската администрација;
- водење на евиденција за присуство на работа на вработените како и прием и обработка на податоците за боледувања, нивна контрола и доставување до Секторот за финансиски работи;
- спроведување на постапката за вработување на државните службеници и на лицата без статус на државни службеници;
- пополнување и доставување на ДС обрасците до Централниот регистар за државни службеници што го води Министерство за информатичко општество и администрација;
- координирање на процесот на оценување на државните службеници;
- координирање и подготвување на планот за користењето на годишните одмори и изготвување на решенија за годишни одмори;
- и други работи што ке бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Раководител: Илија Тилев, тел.034 348030

Одделението за обуки, ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:
- соработување со Министерство за информатичко општество и администрација во однос на сите прашања поврзани со Законот за државни службеници од областа на обуките;
- предлагање на мерки за обезбедување на оптимални услови за работа на вработените и нивно усовршување од аспект на примена на законските и подзаконските прописи од надлежност на општината;
- подготвување на годишната програма за обука на државните службеници и вработените во општинската администрација без статус на државни службеници;
- подготвување и обработување податоци во врска со човечките ресурси и обработување на документација за изработка на анализи и информации потребни за изработка на годишни планови за обуки;
- анализа на потребите од обука на државните службеници, подготвување на годишна програма за обука, буџет за реализација на годишната програма за обука, курикулуми за избор на обучувачи, го координира и следи процесот на реализација на годишната програма за обука и евалуација на обуките од аспект на примена на стекнатите знаења од остварените обуки;
- подготвува полугодишен извештај за спроведени специјализирани обуки за државните службеници и го доставува до Министерство за информатичко општество и администрација во електронска и печатена форма;
- изработката на технички спецификации за избор на надворешни организации за подготвување програми за обука и нивно изведување за потребите на Комисијата за јавни набавки;
- подготвува договори за регулирање на меѓусебните права и обврски при стручно оспособување и усовршување на државниот службеник по потреба на органот;
- следење и примена на прописите од областа во која работи, соработува со другите државни службеници и помага во остварувањето на останатите надлежности од делокругот на одделението;
- и други работи што ке бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Раководител: Николчо Стоилов, тел.034 348030

Територијална професионална противпожарна единица

Територијалната професионална противпожарна единица на општината ги врши следните работи:
- гаснење на пожари на подрачјето на општината
- отстранување на непосредната опасност за настанување на пожар
- спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени од пожари и експлозии
- укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации
- извршување на други работи при несреќи и непогоди
- врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката опременост и услови за работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат вршењето вршењето на основната функција
- заедно со територијалнмите единици од општините на во РМ, дејствуваат како противпожарни единици на Република Македонија, заради оперативно делување при гаснењето на големи пожари на целата територија на Република Македонија
- давање помош кога тоа е побарано при гаснењето на пожари во други држави
- водење на посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии, интервенции за гаснење и интервенции за други настани според единствената методологија и известување на Дирекцијата за заштита и спасување и општината за тоа
- периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната опрема со која располага Територијалната противпожарна единица
- тековна поправка и одржување на механиката
- давање на противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и други манифестации, во координација со Министерството за внатрешни работи
- врши обука од областа на противпожарната заштита за припадниците на АРМ
- едукација на граѓаните за заштита од пожари, преку организација на предавања, преку медиум ии организирање на други активности
- врши и други работи што ќе и бидат доверени.

Работите од став 1 на овој член, Територијалната професионална противпожарна единица на општината ги врши на подрачјето на општината, а ги покрива и подрачјата на општините Босилово, Василево и Ново Село. Во рамките на Територијалната професионална противпожарна единица функционира команден оперативен центар, противпожарен и автомеханичарски сервис организирани како 1 чета со 4 одделенија.

Заради оперативно делување при гаснење на големи пожари, територијалната професионална противпожарна единица може да врши работи и на територијата надвор од општините наведени во став 2 од овој член.

Заменик командир на ТППЕ: Александар Гудев

Сектор за инспекциски работи

Секторот за инпекциски работи врши инспекциски надзор и контрола на примената на законите и други прописи и акти донесени врз основа на закон кои се однесуваат на општината; инпекциски надзор и контрола на примената на прописите и актите донесени од страна на органите на општината и превзема мерки за отстранување на сите неправилности при примена на истите, во согласност со закон.

Одделението за инспекциски работи во урбанизмот, комуналните работи, заштита на животната средина, патниот сообраќај и локалните патишта и улици врши инпекциски надзор и контрола на примената на Законите и другите прописи и акти донесени врз основа на закон, прописите и актите донесени од страна на органите на општината, а кои се однесуваат на урбанизмот, комуналиите, заштитата на животната средина патниот сообраќај и локалните патишта и улици.

Раководител: Ѓорги Бонев Тел. 034/348-030

Одделението за инспекциски работи во финансиите, образованието, спортот, угостителството, туризмот и други области во надлежност на општината врши инпекциски надзор и контрола на примената на Законите и другите прописи и акти донесени врз основа на закон, прописите и актите донесени од страна на органите на општината, а кои се однесуваат на организацијата на работата на основните и средните училишта во општината; утврдувањето и наплатата на општинските даноци, такси и надоместоци; спортските објекти во општината; угостителството; туризмот и други инпекциски работи за кои со закон е надлежна општината.

Раководител: Зоран Узунов Тел. 034/348-030

Сектор за локален економски развој и заштита на животната средина

Секторот за локален економски развој и заштита на животната средина ги врши следните работи:
- ја води локалната економска политика преку планирање на локалниот економски развој со утврдување на развојни приоритети за општината,
- остварува меѓународна соработка со посебен акцент на проекти кои се финансираат од фондовите на Европската Унија и
- врши работи кои се однесуваат на заштита на животната средина преку изготвување на планови и програми и превземање на мерки за заштита согласно со закон.

Раководител на секторНикола Годев

Одделението за заштита на животната средина ги врши следните работи:

- врши оценка на влијанието на животната средина и природата;
- предлага мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот и земјиштето;

- предлага мерки за заштита од бучава и нејонизирачко зрачење;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.
Раководител: 

Оделението за локален економски развој извршува работни задачи кои се однесуваат на:
- планирање на локалниот економски развој;
- утврдување на развојните и структурните приоритети;
- водење на локална економска политика;
- подршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемаштвото на локално ниво;
- соработува со невладините организаци ;
- учествува во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство;
- го подготвува претставувањето на општината на сите домашни и странски манифестации;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.

Раководител: Тони Милушев

Одделението за меѓународна соработка и европски фондови, ги врши работите што се однесуваат на:
- подготвува воспоставување на меѓународна соработка на општината со меѓународни организации и институции и други општини од странство;
- ги следи понудите за финансирање на проекти од меѓународни фондови и донатори, подготвува проекти и аплицира за истите;
- подготвува протоколи за збратимување и продлабочување на соработката со други општини од странство;
- организира настани и дистрибуира информации поврзани со подготовка и спроведување на проекти што се финансираат од фондовите на Европската Унија;
- врши и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Раководител: Џоко Ристовски

Одделение за заштита на животната средина ги врши следните работи:
- врши оценка на влијанието на животната средина и природата;
- предлага мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот и земјиштето;
- предлага мерки за заштита од бучава и нејонизирачко зрачење;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.
Раководител: 

Сектор за финансиски прашања

Секторот за финансиски прашања ги врши следните работи:

- ги следи и применува законските и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално- финасиското работење;
- го контролира спроведувањето на финансиското управување и контрола;
- го следи прибирањето на приходите; го следи плаќањето на расходите;
- го подготвува стратешкиот план и буџетот за наредната година, како и предлогот за нивно изменување и дополнување;
- врши утврдување, наплата и евиденциј на даноците, таксите и надоместоците што се приходи на општината;
- ја изготвува завршната сметка на буџетот;
- води евиденција на имотот на општината;
- ги следи извештаите за состојбите на сметките на општината;
- воспоставува и спроведува сметководство за општината и облиците на месната самоуправа;
- воспоставува ревизорска трага и спроведува контрола над истата;
- изготвува годишен финансиски извештај;
- спроведува ex- ante и ex- post финансиска контрола;
- го следи буџетското и финансиското извршување и известување;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Раководител на секторБранко Палифров тел.034/348030

Одделението за буџетска координација ги врши работите што се однесуваат на: 

- го подготвува стратешкиот план и предлог- буџетот за наредната година, како и предлозите за измена и дополнување на истите;
- го координира процесот на финансиско управување и контрола и во координација со единицата за внатрешна ревизија дава упатства за спроведување на истиот;
- го подготвува годишнииот финансиски извештај;
- подготвува решенија за внатрешна распределба на вкупниот буџет;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.
Раководител: Евгенија Граматикова тел.034/348030

Одделението за буџетска контрола, ги врши работите што се однесуваат на:
- го следи целосното и навремено прибирање на приходите;
- го следи навременото плаќање на расходите;
- ја следи усогласеноста на извршување на буџетот во целост или за одделни буџетски ставки;
- ја следи ефективноста на буџетската контрола;
- врши проценка на ризикот на процесите на финансиското управување и контрола и изготвува мапа на процеси;
- го следи и контролира извршувањето на договорите за јавна набавка во сите сегменти;
- спроведува контрола на ревизорската трага;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Раководител: ,

Одделението за сметководство и плаќања ги врши следните работи:
- спроведува сметководтвено евидентирање за извршувањето на буџетот, основните средства, наплата на побарувањата и плаќањето на достасаните обврски;
- спроведува навремено, точно и целосно евидентирање на плаќањата;
- изготвува месечен финансиски извештај за реализација на извршување на буџетот согласно со внатрешната распределба на истиот;
- изготвува годишна сметка;
- изготвува и доставува до трезорот годишни, квартални и месечни финансиски планови за извршување на буџетот;
- спроведува ex- ante контрола;
- воспоставува ревизорска трага преку документирање на финансиските и други трансакции;
- врши сметководствени работи за облиците на месната самоуправа;
- изготвува налози за плаќања; врши пресметка и исплата на плати и благајничко работење;
- врши ажурирање на сопственоста на подвижниот и недвижниот имот на општината;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Раководител: Тимо Комаров, тел.034/348030

Одделението за администрирање на приходи ги врши работите кои се однесуваат на:
- планирање и утврдување на приходите;
- евиденција на наплата- собирање на локалните даноци, такси и надоместоци на општината утврдени со закон;
- идентификација и регистрација на имотот на даночните обврзници;
- како и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Раководител: Душко Василев тел.034/348030

Страница 1 од 2

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544