Општи акти

Деловник на советот на општина Струмица

Врз основа на член 36 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 21 став 1 точка 2 од Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” број 4/03), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 16.03.2006 година, донесе
Д Е Л О В Н И К
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА

Општи акти

СТАТУТ
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" број 5/2002) и член 42 став 1 точка 1 од Статутот на општина Струмица ("Сл. гласник на општина Струмица" број 6/97), Советот на општина Струмица на петтата седницата  одржана на 27.04.2006 година, донесе

• Статут на Општина Струмица


STATUT.PDF
[превзем

 

Деловник на советот на општина Струмица

Врз основа на член 36 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 21 став 1 точка 2 од Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” број 4/03), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 16.03.2006 година, донесе
Д Е Л О В Н И К
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА

 

Буџет на општина Струмица за 2020 година

BUDZET_2020.PDF
превземи
 

 

Буџет на општина Струмица за 2019 година

BUDZET_2019.PDF
превземи
 


Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2018 година 


линк


Буџет на општина Струмица за 2018 година

BUDZET_2018.PDF
превземи

 

Буџет на општина Струмица за 2017 година

BUDZET_2017.PDF
превземи

 

Завршната сметка на Буџетот на општина Струмица за 2015 година

Zavrsna_smetka_2015.pdf
превземи

 

Буџет на општина Струмица за 2016 година

BUDZET_2016.PDF
превземи

 

Буџет на општина Струмица за 2015 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ((„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе:

BUDZET_2015.PDF
превземи

 

Одлуката за измени и дополнување на Буџетот на Општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

rebalans_2015.PDF
превземи

Буџет на општина Струмица за 2014 година 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ((„Службен весник на Република Македонија“ број 61/04, 96/04 и 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 26.12.2013 година, донесе:

BUDZET_2014.PDF     

 превземи

 

Буџет на општина Струмица за 2013 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ((„Службен весник на Република Македонија“ број 61/04, 96/04 и 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 27.12.2012 година, донесе:

BUDZET_2013.PDF

превземи

 

Буџет на општина Струмица за 2011 година 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ” број 61/04, 96/04 и 67/07), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 29.12.2010 година, донесе:BUDZET_2011.PDF
[превземи]


Буџет на општина Струмица за 2010 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ” број 61/04, 96/04 и 67/07), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 24.12.2009 година, донесе:

• Буџет на општина Струмица за 2010 година


BUDZET_2010.PDF
[превземи]


Буџет на општина Струмица за 2009 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ број 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на ден 23.12.2008 година, донесе:

• Буџет на општина Струмица за 2009 година


BUDZET_2009.PDF
[превземи]

Буџет на општина Струмица за 2008 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ" број 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица, ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Советот на општина Струмица донесе:

• Буџет на општина Струмица за 2008 година


BUDZET_2008.PDF
[превземи]
За да можете да ги читате документите потребно е да имате инсталирано Adobe Acrobat Reader. Доколку немате инсталирано, истиот можете да го превземете од официјалната веб страна на Adobe. 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544