Вести - Јуни 2009

2009-6-1


03.06.2009 | РЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА.
Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” број 51/05 и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06) – пречистен текст, Градоначалникот на општина Струмица, донесе ...

 

Р е ш е н и е за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за блок 3 и 5 од град Струмица

resenieanketa_2009_07.pdf
[превземи]


Р е ш е н и е за организирање на јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за блок 3 и 5 од град Струмица
resenieprezentacija_2009_07.pdf
[превземи]

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544