Вести - Февруари 2010

2010-2-11


25.02.2010 | Седница на Советот на Општина Струмица.

Претседателот на Советот на општина Струмица, Марјан Даскаловски ја закажа осумнаесеттата седница на Советот на општина Струмица за 03.03.2010год. (среда) во 12.00 часот.
Дневниот ред за осумнаесеттата седница може да го превземете

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица" бр. 2/06), донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА ОСУМНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

ЈА СВИКУВАМ осумнаесеттата седница на Советот на општина Струмица за ден 03.03.2010 год. (среда). Осумнаесеттата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 12,00 часот.

За работа на седницата  го предлагам следново:

I
Усвојување на записникот од седумнаесеттата седница на Советот на општина Струмица.

II
Д н е в е н    р е д

 1. Нацрт - План измена и дополнување на Генералниот урбанистички план на град Струмица за плански период 2006-2020;
 2. Известување за спор помеѓу ЈПКД „Комуналец“ и Водостопанство „Струмичко поле“ за цената на суровата вода;
 3. Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Струмица;
 4. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување надоместоци на членовите на Советот на општина Струмица;
 5. Предлог-Правилник за организирање и одржување на форумите на заедницата во Општина Струмица;
 6. Предлог за давање согласност на Одлуката за цени на УО на ЈПКД „Комуналец” за издавање продажни места за млечни производи во ТЦ „Глобал“ Струмица;
 7. Предлог за давање согласност на Одлука за цени на УО на ЈПКД „Комуналец” за висина на надомест за дезинфекција при влез во сточен пазар;
 8. Предлог-Одлука за доделување парична помош Никола Ѓеоргиев од Просениково;
 9. Предлог-Одлука за доделување парична помош на Благој Витанов од Струмица.

 

Напомена: Дополнителни информации за ГУП можат да се добијат во Оддлението за урбанизам

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски

2010-2-10

24.02.2010 | Оглас за избор на двајца консултанти и еден асистент.
За потребите на пректот „Зајакнување на капацитетите на образовните институции во Општина Струмица за вклучување на родовата перспектива во образованието и искоренување на родовите стереотипи“, општина Струмица во соработка со локалната Комисија за еднакви можности во рамките на проектот за спроведување на локалниот Акциски план за родова...

За потребите на пректот „Зајакнување на капацитетите на образовните институции во Општина Струмица за вклучување на родовата перспектива во образованието и искоренување на родовите стереотипи“, општина Струмица во соработка со локалната Комисија за еднакви можности во рамките на проектот за спроведување на локалниот Акциски план за родова еднаквост распишува,

О Г Л А С

За избор на двајца консултанти и еден асистент за следната тема: „Зајакнување на капацитетите на сите образовни институции во Општина Струмица за вклучување на родовата перспектива во образованието и искоренување на родовите стереотипи“.
Двајцата консултанти ќе бидат ангажирани во времетраeње од 2 месеци, со флексибилно работно време.

Потребни квалификации и искуство:

 1. Да имаат завршено високо образование во областа на општествените науки (филозофски, правен, психологија, и сл.),
 2. Да имаат познавања од прашањата на родовиот концепт,
 3. Да имаат искуство во спроведување на обуки на теми сродни и блиски на темата за родовата еднаквост,
 4. Да имаат искуство во подготовка на прашалници или спроведување истражувања,
 5. Познавање на aнглиски јазик,
 6. Активно користење на компјутер (WORD, EXCEL, INTERNET)
 7. Искуство во работа со невладини организации,
 8. Искуство во фасилитација, координација и известување,
 9. Наклонетост кон тимска работа
 10. Да поседува комуникациски вештини.

Локалниот акциски план за родова рамноправност за Општина Струмица 2010-2012 е подготвен од страна на Координаторот за еднакви можности за Општина Струмица и Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Струмица и има за цел да го промовира и поттикне воспоставување на еднакви можности за жените и мажите и да ја развие родовата перспектива како концепт на родови разлики или прифаќања во сите области на социјалниот живот особено во образовниот систем.
Оваа проектна активност ќе биде финансирана со средства од УНДП во рамките на проектот „Поддршка на комисиите за еднаквни можости за жените и мажите при единиците на локална самоуправа“ со кофинансирање од Општина Струмица.
Изборот на кандидати ќе се врши од страна на координаторот вклучен во реализација на проектот и локалната Комисија за еднакви можности.
Заинтересираните кандидати треба да испратат кратка биографија (CV) и писмо за мотивација, најдоцна до 01 март 2010 година, на следнава адреса: Општина Струмица, Координатор за еднакви можности, ул „Сандо Масев“ бр.1, (со назнака: за проект) или на е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., координатор на проект, Борис Димитријев.
За дополнителни информации, контакт на тел. 034/348-030 или 076/483-084.

Општина Струмица,
Градоначалник,
Зоран Заев

 

 

2010-2-9


24.02.2010 | Јавен повик за прибирање проекти од областа на Руралниот развој.
Врз основа на член 39 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица„ бр5/06), Градоначалникот на општина Струмица објавува јавен повик. Како субјекти кои можат да конкурираат со свои проекти се определуваат Здруженијата на граѓани и фондации со...


2010-2-8

19.02.2010 | Јавен повик за прибирање проекти од областа на ЛЕР, Заштита на животна средина, образование и култура.
Врз основа на член 39 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица„ бр5/06), Градоначалникот на општина Струмица објавува јавен повик. Како субјекти кои можат да конкурираат со свои проекти се определуваат Здруженијата на граѓани и фондации со...

Врз основа на член 39 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник  на Општина Струмица„ бр5/06),  Градоначалникот на општина Струмица објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за прибирање проекти од областа на ЛЕР, Заштита на животна средина, образование и култура од Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица во рамките на стратешките - развојни документи на општината, финансирани од Буџетот на Општина Струмица за 2010 година
Финансиските средства предвидени во Програмата G1, Поддршка на ЛЕР Од Буџетот на Општина Струмица за 2010 година ќе се доделуваат еднократно по проект на Здрженија на граѓани и Фондации од  областа на ЛЕР, Заштита на животна средина, образование и култура.

Право на учество
Како субјекти кои можат да конкурираат со свои проекти се определуваат Здруженијата на граѓани и фондации со седиште во Општина Струмица, како матична општина каде физички ќе се реализираат проектите.

Основни критериуми кои треба да ги исполнуват здруженијата на граѓани и фондации кои учествуваат на овој повик се:
-корисниците да се регистрирани согласно Законот за здруженијата на граѓани и фондации;
-корисниците да дејствуваат на територијата на Општина Струмица;
-остварување на програмите и дејствувањето на корисниците согласно законот, и

Посебни критериуми кои треба да ги исполнуват здруженијата на граѓани и фондации кои учествуваат на овој повик се:
- предлог проектите  да кореспондираат со Стратешките – развојни документи на Општина Струмица до 2015 година
- во апликациониот формулар да биде наведено, предлог проектот, со која стратешка цел и приоритет  и во рамките на кој стратешки развоен документ е поврзан.
- за сите проекти задолжително е кофинансирање во износ од најмалку 10% од вкупниот буџет на проектот.
- Доделените средства да се користат исклучително за намената за која ќе бидат доделени и на начин определен во предлог проектот.

Времетраење
Предвидениот период за реализација на проектните активности да бидат до15 декември 2010 год.

Потребна документација која здружението на граѓани и фондацииите треба да ги достават кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации
Покрај пријавата за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и фондациите која треба да биде пополнета  /со печатни букви во кирилско писмо/ потпишана од застапникот на здружението на граѓани или фондацијата и заверена со печат на здружението на граѓани или фондацијата, здружението на граѓани или фондацијата задолжително треба да ги достави следниве прилози:
1.Пополнет „Апликационен формулар со буџет“. Празен формулар може да се симне од следниов линк http://www.strumica.gov.mk/downloads/javni_povici/formular_nvo.doc
2.Копије од Решението за упис во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации,
3.профил на организацијата со референтна листа на досега реализирани проекти
4. Да достават Годишна програма на активности за 2010 година;
5. Извештај за добиените средства од Општината Струмица во  изминатата фискална година и начинот на нивната реализација.
6.Електронска верзија на предлог проектот –ЦД
Проектната документација треба да биде доставена во 1(еден) оригинал и 2(две) копија

Рок и начин на доставување на пријавите
Рокот за поднесување на пријавите е 19.03.2010 година, до 16 часот.

Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта или лично на адреса:
Општина Струмица-Сектор за ЛЕР и Заштита на животна средина
Ул.„Сандо Масев“ Бр.1
2400,Струмица
или во архива на Општина Струмица
На пликот треба да пишува „Не отварај“ и Програма G1,

Напомена: Пријавите со непотполна документација или пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат. Доставените прилози не се враќаат.
Здруженијата на граѓани или фондации учеснички на огласот ќе бидат известени за резултатите во рок од  15 дена од денот на донесување на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Општината Струмица за 2010 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации.

Лице за контакт:
Тони Милушев
Општина Струмица/одделение за ЛЕР
Тел:034/340 224.
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

ОПШТИНА СТРУМИЦА
ГРАДОНАЧАЛНИК
ЗОРАН ЗАЕВ 

2010-2-7

19.02.2010 | Јавен повик за прибирање проекти од областа на Социјална заштита.
Врз основа на член 39 од Статутот на Општина Струмица (Службен гласник на Општина Струмица бр 5/06), Градоначалникот на Општина Струмица објавува јавен повик. Како субјекти кои можат да конкурираат со свои проекти се определуваат Здруженијата на граѓани и фондации со...

 

Врз основа на член 39 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник  на Општина Струмица„ бр5/06),  Градоначалникот на општина Струмица објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за прибирање проекти од областа на Социјална заштита од Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица во рамките на стратешките - развојни документи на општината, финансирани од Буџетот на Општина Струмица за 2010 година.
Финансиските средства предвидени во Програмата V2, Програма за социјална заштита Од Буџетот на Општина Струмица за 2010 година ќе се доделуваат еднократно по проект на Здрженија на граѓани и Фондации од  областа на Социјалната заштита.

Право на учество
Како субјекти кои можат да конкурираат со свои проекти се определуваат Здруженијата на граѓани и фондации со седиште во Општина Струмица, како матична општина каде физички ќе се реализираат проектите.

Основни критериуми кои треба да ги исполнуват здруженијата на граѓани и фондации кои учествуваат на овој повик се:
-корисниците да се регистрирани согласно Законот за здруженијата на граѓани и фондации;
-корисниците да дејствуваат на територијата на Општина Струмица;
-остварување на програмите и дејствувањето на корисниците согласно законот, и

Посебни критериуми кои треба да ги исполнуват здруженијата на граѓани и фондации кои учествуваат на овој повик се:
- предлог проектите  да кореспондираат со Стратешките – развојни документи на Општина Струмица до 2015 година
- во апликациониот формулар да биде наведено, предлог проектот, со која стратешка цел и приоритет  и во рамките на кој стратешки развоен документ е поврзан.
- за сите проекти задолжително е кофинансирање во износ од најмалку 10% од вкупниот буџет на проектот.
- Доделените средства да се користат исклучително за намената за која ќе бидат доделени и на начин определен во предлог проектот.

Времетраење
Предвидениот период за реализација на проектните активности да бидат до 15 декември 2010 год.

Потребна документација која здружението на граѓани и фондацииите треба да ги достават кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации
Покрај пријавата за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и фондациите која треба да биде пополнета  /со печатни букви во кирилско писмо/ потпишана од застапникот на здружението на граѓани или фондацијата и заверена со печат на здружението на граѓани или фондацијата, здружението на граѓани или фондацијата задолжително треба да ги достави следниве прилози:

1.Пополнет „Апликационен формулар со буџет“ кој може да го симнете од следниов линк: http://www.strumica.gov.mk/downloads/javni_povici/formular_socijalna_zastita.doc
2.Копија од Решението за упис во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации,
3.профил на организацијата со референтна листа на досега реализирани проекти
4. Да достават Годишна програма на активности за 2010 година;
5. Извештај за добиените средства од Општината Струмица во  изминатата фискална година и начинот на нивната реализација.
6.Електронска верзија на предлог проектот –ЦД
Проектната документација треба да биде доставена во 1(еден) оригинал и 2(две) копии

Рок и начин на доставување на пријавите
Крајниот рок за поднесување на пријавите е 19.03.2010 година, до 16 часот.

Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта или лично на адреса:
Општина Струмица-Сектор за ЛЕР и Заштита на животна средина
Ул.„Сандо Масев“ Бр.1
2400,Струмица
или во архива на Општина Струмица

На пликот треба да пишува „Не отварај“ и Програма V2,

Напомена: Пријавите со непотполна документација или пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат. Доставените прилози не се враќаат.
Здруженијата на граѓани или фондации учеснички на огласот ќе бидат известени за резултатите во рок од  15 дена од денот на донесување на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Општината Струмица за 2010 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации.

Лице за контакт:
Тони Милушев
Општина Струмица/одделение за ЛЕР
Тел:034/340 224.
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

ОПШТИНА СТРУМИЦА
ГРАДОНАЧАЛНИК
ЗОРАН ЗАЕВ

 

2010-2-6


19.02.2010 | Јавен повик за прибирање проекти заради зголемување на зелените површини во Општина Струмица.
Врз основа на член 39 од Статутот на Општина Струмица (Службен гласник на Општина Струмица бр 5/06), Градоначалникот на Општина Струмица објавува јавен повик. Како субјекти кои можат да конкурираат со свои проекти се определуваат Здруженијата на граѓани, Фондации и...

Врз основа на член 39 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник  на Општина Струмица„ бр5/06),  Градоначалникот на општина Струмица објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за прибирање проекти заради зголемување на зелените површини во Општина Струмица од Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица во рамките на стратешките - развојни документи на општината, финансирани од Буџетот на Општина Струмица за 2010 год.
Финансиските средства предвидени во Програмата ЈМ, Паркови и зеленило од Буџетот на Општина Струмица за 2010 година, ќе се доделуваат еднократно по проект на Здрженија на граѓани,Фондации и Еколошки друштва заради зголемување на зелените површини во  Општина Струмица.

Право на учество
Како субјекти кои можат да конкурираат со свои проекти се определуваат Здруженијата на граѓани, Фондации и Еколошки друштва со седиште во Општина Струмица, како матична општина каде физички ќе се реализираат проектите.

Основни критериуми кои треба да ги исполнуват здруженијата на граѓани и фондации кои учествуваат на овој повик се:
-корисниците да се регистрирани согласно Законот за здруженијата на граѓани и фондации;
-корисниците да дејствуваат на територијата на Општина Струмица;
-остварување на програмите и дејствувањето на корисниците согласно законот, и

Посебни критериуми кои треба да ги исполнуват здруженијата на граѓани и фондации кои учествуваат на овој повик се:
- предлог проектите  да кореспондираат со Стратешките – развојни документи на Општина Струмица до 2015 година
- во апликациониот формулар да биде наведено, предлог проектот, со која стратешка цел и приоритет  и во рамките на кој стратешки развоен документ е поврзан.
- за сите проекти задолжително е кофинансирање во износ од најмалку 10% од вкупниот буџет на проектот.
- Доделените средства да се користат исклучително за намената за која ќе бидат доделени и на начин определен во предлог проектот.

Времетраење
Предвидениот период за реализација на проектните активности да бидат до 15 декември 2010 год.

Потребна документација која здружението на граѓани и фондацииите треба да ги достават кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации
Покрај пријавата за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и фондациите која треба да биде пополнета  /со печатни букви во кирилско писмо/ потпишана од застапникот на здружението на граѓани или фондацијата и заверена со печат на здружението на граѓани или фондацијата, здружението на граѓани или фондацијата задолжително треба да ги достави следниве прилози:

1.Пополнет „Апликационен формулар со буџет“ кој може да го симнете од следниов линк: http://www.strumica.gov.mk/downloads/javni_povici/formular_zeleni_povrsini.doc
2.Копија од Решението за упис во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации,
3.профил на организацијата со референтна листа на досега реализирани проекти
4. Да достават Годишна програма на активности за 2010 година;
5. Извештај за добиените средства од Општината Струмица во  изминатата фискална година и начинот на нивната реализација.
6.Електронска верзија на предлог проектот –ЦД
Проектната документација треба да биде доставена во 1(еден) оригинал и 2(две) копии

Рок и начин на доставување на пријавите
Крајниот рок за доставување на пријавите е 19.03.2010 година, до 16 часот.

Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта или лично на адреса:
Општина Струмица - Сектор за ЛЕР и Заштита на животна средина
Ул. „Сандо Масев“ Бр.1
2400,Струмица
или во архива на Општина Струмица

На пликот треба да пишува „Не отварај“ и Програма JM,

Напомена: Пријавите со непотполна документација или пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат. Доставените прилози не се враќаат.
Здруженијата на граѓани или фондации учеснички на огласот ќе бидат известени за резултатите во рок од  15 дена од денот на донесување на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Општината Струмица за 2010 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации.

Лице за контакт:
Панче Беџовски
Општина Струмица/Одделение за ЛЕР
Тел:034/340 224
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

ОПШТИНА СТРУМИЦА
ГРАДОНАЧАЛНИК
ЗОРАН ЗАЕВ

 

2010-2-5

19.02.2010 | Јавен повик до спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица.
Врз основа на член 39 од Статутот на Општина Струмица (Службен гласник на Општина Струмица бр 5/06), Градоначалникот на Општина Струмица објавува јавен повик. Како субјекти кои можат да конкурираат се спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот...

Врз основа на член 39 од Статутот на Општина Струмица (Службен гласник  на Општина Струмица бр 5/06), Градоначалникот на Општина Струмица објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

до спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица во рамките на програмата за спорт (L0) од Буџетот на Општина Струмица за 2010 година.
Право на учество:
- Како субјекти кои можат да конкурираат се спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот.
- Субјектите мора да делуваат на територијата на Општина Струмица

Основни критериуми кои треба да ги исполнуват здруженијата на граѓани и фондации кои учествуваат на овој повик се:
- го поттикнуваат и унапредуваат соодветниот спорт;
- ја реализираат утврдената програма за развој на спортот.
- ги усогласуваат и координираат програмските активности на здруженијата;
- го организираат и спроведуваат системот на натпревари
- се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри
- се грижат за унапредување на младите категории
- да не вршат политичко и верско организирање и дејствување.

Потребна документација која спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот треба да ја достават:
- Документација од извршена регистрација на субјектот (Копија);
- Годишна програма за работа за тековната 2010 година;
- Наративен извештај за потрошените средства добиени од Општина Струмица за минатата 2009 година; 
- Формулар за аплицирање (кој може да се подигне од општина Струмица или од следниов линк http://www.strumica.gov.mk/downloads/javni_povici/formular_sport.doc).

Рок и начин на доставување на пријавите
Крајниот рок за поднесување на пријавите е  08.03.2010 година (Понеделник) до 16 часот.
Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта или лично на адреса:

Општина Струмица
Ул.„Сандо Масев“ Бр.1
2400,Струмица
или во архива на Општина Струмица

На пликот треба да пишува „Не отварај“ со назнака  за L0 (Спорт)
Напомена: Пријавите со непотполна документација или пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат. Доставените прилози не се враќаат.
Спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот учеснички на огласот ќе бидат известени за резултатите најдоцна во рок од 7 дена од крајниот рок за пријавување.

Лице за контакт:
Ристо Секулов / соработник за спорт
Општина Струмица
Тел:034/340 224
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

ОПШТИНА СТРУМИЦА
ГРАДОНАЧАЛНИК
ЗОРАН ЗАЕВ

2010-2-4


19.02.2010 | Општина Струмица во партнерска соработка со Федерацијата на фармери од општина Струмица организира школа по англиски јазик за земјоделците.
Намерата на општината континуирано да ги гради капацитети на земјоделците заради нивно полесно пробивање на странските пазари, беше доволен мотив за Федерацијата на фармери од општина Струмица да се вклучи...

Општина Струмица во партнерска соработка со Федерацијата на фармери од општина Струмица организира школа по англиски јазик за земјоделците.

Намерата на општината континуирано да ги гради капацитети на земјоделците заради нивно полесно пробивање на странските пазари, беше доволен мотив за Федерацијата на фармери од општина Струмица да  се вклучи во реализацијата на проектот „ Школа за англиски јазик за Струмичките земјоделци “.
Школата по англиски јазик ќе биде организирана во локалните училишта во населените места Куклиш, Муртино и Просениково.

Целта на проектот е кај младите фармери да се акцентира потребата од познавање на Англискиот јазик, заради непречена комуникација со странските производители и откупувачи на земјоделските производи од нашето поднебје.

Страница 1 од 2

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544