Вести - Декември 2011

Среќна и Успешна 2012

Среќна нова 2012 година


Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Општина Струмица, на ден 29.12.2011 година, донесе:

Решение за свикување на четириесет и деветата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Основан првиот локално Економско - Социјален Совет

Субвенционирање на неплатен долг кон ЈПКД „Комуналец„ за социјално загрозените семејства

Потпишување на спогодба за основање на локалниот Економско–Социјален Совет

На ден 22.12.2011(четврток) со почеток во 10:30 часот во ДОМ на АРМ, Сала на советници ќе се потпише Спогодбата за основање на Локален Економско Социјален Совет на Општина Струмица и ќе се одржи Првата Конститутивна Седница на ЛЕСС.

Решение за свикување на четириесет и осмата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Струмица, општина без дискриминација

Министерот за труд и социјална политика, Спиро Ристовски на 12 Општини им додели Сертификати за ,,Општина без дискриминација,, за несебично залагање во промоцијата и спроведувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација во рамките на нивните Општини.

Страница 1 од 2

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544