Вести - Мај 2011

ЈАВЕН ПОВИК за фирми заинтересирани за практиканти

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со ГИЗ РЕД Програмата за регионален економски развој во Македонија, ПСМ Фондација и Амбасадата на Кралство Норвешка, како дел од проектот „Креирање на работни места преку Практикантска работа“, објавува повик за 15 фирми заинтересирани за практиканти, за период од 3 месеци.

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина зa Локална урбанистичка планска документација за изградба на спортско – рекреативен комплекс вон населено место за дел од КП 7994 – Општина Струмица.

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата.

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Детален урбанистички план за дел од урбан блок 22 Струмица – Општина Струмица

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата...

Соопштение

Се известуваат граѓаните на Општина Струмица, кои  претрпеа штета од „Поплавата од 25-26 септември 2010 година“ и на кои им е извршена процена  од Комисијата за процена на штети од природни непогоди, дека им  се доделува парична помош  во висина од 15% од  оценетата штета.
За да може  средствата да  се исплатат во што е можно пократок рок, потребно е  веднаш,  а  најдоцна до сабота 21  мај 2011 година во периодот од 08 до 16 часот,  оштетените граѓани  да достават  фотокопија од лична карта и трансакционна сметка во соба бр. 5 во  објектот на Општина Струмица.


Комисија за процена на штети
од природни непогоди
Претседател,
Мите Митев

Решение за свикување на триесет и деветата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02) и член 57   став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06),донесувам

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544