Вести - Април 2011

Одржана 38-та седница на Советот на општина Струмица

Советот на општина Струмица на ден 28.04.2011 година ја одржа својата триесет и осма седница. На седница беше даде согласност на Програмата за работа на Јавното претпријатие за енергетски дејности „Струмица – гас“ Струмица за 2011 година и Извештајот за работа со Годишна сметка на Јавното претпријатие „ Паркиралиште Струмица за 2010 година.

Решение за свикување на триесет и осмата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Одржана 37-та седница на Советот на општина Струмица

Советот на општина Струмица на ден 14.04.2011 година ја одржа триесет и седмата седница. На седницата работеше по 12 точки од дневниот ред.Беше донесена Одлуката за утврдување на приоритетна листа за изведба на канализациони мрежи во Општина Струмица во населените места Добрејци, Просениково и Дабиље за аплицирање во Проектот„ Водоснабдување и одведување на отпадни води“.

Започна со реализација проектот за гасификација на Струмица

Денес, 11.04.2011 година официјално започна изградбата на првата фаза од гасификацијата на општина Струмица.

Квартален извештај за работата на инспекторот по патен сообраќај за период од 01.01.2011 до 31.03.2011 година

Во текот на извештајниот период oвластениот инспектор за патен сообраќај изврши 43 контроли, и тоа на моторни возила и правни лица со кој се врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај кој поседуваат лиценца за работа и при тоа констатирав дека:

Решение за свикување на 37-та седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр.2/06), донесувам

Прес конференција на градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев

Почитувани претставници на медиумите, почитувани граѓани,

Велат дека правдата е бавна, ама достижна. Таа понекогаш спие, но никогаш не умира. Цели две години и осум месеци се крстев во овие мисли за правдата. Цели две години и осум месеци го сонував денешниот ден и овој момент кога пред целата македонска јавност ќе застанам со чист образ за со факти да кажам дека правдата ја победила неправдата.

36-та седница на Советот на општина Струмица

Советот на општина Струмица  на 36 седница, што се одржа на 31 март 2011 година, донесе 33 прописи и тоа:  2  одлуки и 2 решенија, како  и 29 заклучоци  од кои 2 за давање согласност на Одлуки на ЈП „Паркиралишта – Струмица“, 4 за усвојување извештаи  за  реализација  програми од областа на урбанизмот и комуналните дејности за 2010 година, 9 за усвојување годишни сметки и финасиски извештаи на локални установи и  општински средни и основни училишта за 2010 година,  2  за усвојување на програми за работа во 2011 година на општински локални установи   и 13  за давање позитивно мислење  за реализација на програми за екскурзии на општински основни училишта.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544