Вести - Март 2011

Ден на дрвото - засади ја својата иднина

Пролетната еколошка акција  “Ден на дрвото - засади ја својата иднина“ која ќе се реализира на 31.03.2011 година, ќе биде спроведена на четири локации во Струмичкиот регион во кој ќе бидат засадени околу 25 хектари со садници од чемпрес, багрем, бел и црн бор.

Посета на претставници од Швајцарската агенција за развој и соработка

Претставници од Швајцарската агенција за развој и соработка која е реализатор на проектот ,,Форум во заедниците,, на ден 30.03.2011 беше во посета на општина Струмица и имаше средба со градоначалникот Зоран Заев.

Интервју на претставници од УСАИД со градоначалникот на oпштина Струмица

По повод јубилејната 50 годишнина на УСАИД и седумнаесетгодишниот престој во Република Македонија, а во врска со успешната соработка на oпштина Струмица и УСАИД, на 29 март 2011 година, претставници од УСАИД разговараа со градоначалникот на oпштина Струмица, г-дин Зоран Заев.

Решение за свикување на триесет и шестата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр.2/06), донесувам

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите граѓани кои живеат на територијата на  Општина Струмица, кои имаат проблеми со бесправно изградени градби, и кои не можат да извадат имотни листови  да ја искористат можноста за легализација на истите. Во тек е Законот за легализирање на бесправно изградени објекти, кој ќе трае заклучно со 03.09.2011 година. Законот се однесува за сите бесправно изградени објекти на територијата на Република Македонија.

Работна средба на претставници од УНДП со градоначалникот на општина Струмица

На 23 март 2011 година, во кабинетот на градоначалникот на Општина Струмица, во присуство на градоначалникот г-дин Зоран Заев и претседателот на Советот на Општина Струмица, г-дин Марјан Даскаловски, се одржа работна средба со претставници од УНДП-експерти од програмата КАДРИ.

Делегација од Република Црна Гора и УНДП во посета на општина Струмица

Функционирањето на меѓуопштинската соработка и соработката за реализција на регионали проекти  беа во фокусот на интересирање на Црногрските преставници од општините од Плавскиот регион но и од владините институции на ова држава.

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Детален урбанистички план за урбан блок 15 Струмица – Општина Струмица.

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата.

Страница 1 од 3

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544