Вести - Јануари 2012

Јавен повик за спорт

Врз основа на член 39 од Статутот на Општина Струмица (Службен гласник  на Општина Струмица бр 5/06), Градоначалникот на Општина Струмица објавува:

ЈПКД “Комуналец“ ја започнува постапката за субвенционирање

ЈПКД “Комуналец“ од Струмица од 1-ви февруари ја започнува постапката за субвенционирање на неплатен долг кон оваа претпријатие на семејства од општина Струмица со посебен социјален статус, за која Советот на општина Струмица на седницата одржана на 21.12.2011 година донесе Одлука.

Градоначалникот на општина Гостивар Руфи Османи, во посета на општина Струмица

Одржана 50-тата седница на Советот на општина Струмица

Советот на општина Струмица на ден 23.01.2012(понеделник) ја одржа 50-тата седница, прва во Новата 2012 година на која без расправа, само со гласање беа прифатени сите девет точки од предложениот дневен ред. Советниците едногласно донесоа одлука да се избрише како објект од катастарот на недвижности стариот Градски базен, за да може да се продолжи со реализација на Деталниот урбанистички план за Урбан блок 38, со кој на овој простор се предвидени објекти за спорт и рекреација, односно изградба на нов Градски базен со придружни содржини.

Решение за свикување на педесетата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Јавен оглас до невработените лица

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки  за вработување за 2012  година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015,  Агенцијата за вработување на Република Македонија на 17.01.2012 година, објавува:

Извештај од пријавите во сервис службата “Систем48“

Од 11-ти октомври до 31-ви декември 2011 година, преку бесплатниот телефонски број 0800 1 48 48 на “Систем 48“ се јавиле 102 граѓани со пријава на проблем од најразличен карактер. Најголем број од пријавите се однесуваат за уличното осветлување, 40 барања, 24 се за собирање на смет, 14 за водовод и канализација, 10 се однесуваат за улици, патишта и тротоари, 5 за паркови и зеленило, исто толку и за кучиња-скитници, 3 се за општинските инспекциски служби, а само една се однесува за сообраќајната сигнализација.

Прес конференција на организациониот одбор на "Струмички карневал"

Страница 1 од 2

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544