Вести - Декември 2008

2008-12-12


31.12.2008 | НОВОГОДИШНО ОБРАЌАЊЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА,ЗОРАН ЗАЕВ. Почитувани граѓани, Сакам да ви посакам добро здравје, весел живот, вистинска љубов и семејна слога со многу насмевки!!! Новата 2009 година нека Ви донесе успешна хармонија меѓу духовното и материјалното.

 


obrakanje.PDF
[превземи]

2008-12-11


24.12.2008 | ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ (ЛАПВ)
Општина Струмица започна со изготвување на Локален акционен план за вработување(ЛАПВ), процес подржан од КАРДС Проектот „Техничка помош за подршка на политики за вработување(III фаза)“. За таа цел е формирано Партнерство на ЛАПВ на Општина Струмица од претставници од јавниот, приватниот и невладиниот сектор...
Општина Струмица  започна со изготвување на Локален акционен план за вработување(ЛАПВ), процес подржан од КАРДС Проектот „Техничка помош за подршка на политики за вработување(III фаза)“. За таа цел е формирано Партнерство на ЛАПВ на Општина Струмица од претставници од јавниот, приватниот и невладиниот сектор. Општина Струмица заедно со Партнерството на ЛАПВ следните три месеци ќе работи на изготвување на план, со кој ќе се идентификуваат стратешките приоритети во областа на вработување и можностите за мобилизирање и искористување на сите ресурси за потикнување на вработеноста во Општина Струмица.
2008-12-10


18.12.2008 | ПРИЗНАНИЕ ЗА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЗА НАЈДОБО ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ЗА СТАНДАРДОТ ПРОФЕСИОНАЛНОСТ
На 17 декември 2008 година во хотел „Александар Палас“, во рамките на Програмата „Етика на локално ниво – Лидерски сандарди и најдобри практики“ која ЗЕЛС ја остварува во соработка и подршка на Советот на Европа, Европската Унија, преку Европската Агенција за реконструкција и..
На 17 декември 2008 година во хотел „Александар Палас“, во рамките на Програмата „Етика на локално ниво – Лидерски сандарди и најдобри практики“ која ЗЕЛС ја остварува во соработка и подршка на Советот на Европа, Европската Унија, преку Европската Агенција за реконструкција и Министерството за локална самоуправа, општина Струмица доби признание за најдобро постигнати резултати во стандардот Професионалност и во рамките на истата програма, во официјалниот извештај од ЗЕЛС и Советот на Европа, Општина Струмица е потврдена како општина каде е постигнато највисоко ниво на исполнување на етичките стандарди од Програмата „Јавна етика на локално ниво – Кон ефикасна и демократска локална самоуправа“.


izvestaj_profesionalnost.pdf
[превземи]
2008-12-9


17.12.2008 | ПОСЕТА НА СЕЛО БРАЈЧИНО - РЕСЕН

Денеска дел од вработените во Општина Струмица и дел од населените места Банско и Габрово(каде што има природни ресури и услови да се развие селскиот туризам) беа во посета на с.Брајчино – Ресенско каде што беа поканети за да се види веќе развиенот селски туризам...Во с.Брајчино беа посетени неколку куќи кои што се уредени во старско – македонски стил и исто така посетија ресторан  кој беше уреден автентично како старите селски куќи.
Во ресторанот се служеа специјалитети препознатливи за овој Ресенски крај.Селскиот туризам е доста развиен во овој крај и е многу  посетен од  странски туристи.2008-12-8


17.12.2008 | ПРЕДАВАЊЕ „ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДРОГА“ ВО ОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ - КУКЛИШ
На 17.12.2008 година, во просториите на основното училиште „Даме Груев“-Куклиш, за членови на родителските одбори од паралелките, беше одржана едукативна работилница „Превенција од дрога“. Во организација на мисијата на општина Струмица, МВР-Струмица-одделение за превенција и мис...

На 17.12.2008 година, во просториите на основното училиште „Даме Груев“-Куклиш, за членови на родителските одбори од паралелките, беше одржана едукативна работилница „Превенција од дрога“.
Во организација на мисијата на општина Струмица, МВР-Струмица-одделение за превенција и мисијата на ОБСЕ-канцеларија во Скопје, на родителите им беа презентирани статистички податоци од злоупотребата на дрогата, видовите на дрога кои се користат на територијата на државата, дејствувањето од злоупотреба на дрога, препознавањето на знаците на користење наркотични средства и други информации од таа област.
На родителите им беа поделени информатори за тоа како да се однесуваат и од кого да побараат помош во случај на дознавање на вистината дека нивното дете или детето на близок роднина или пријател започнало да се однесува чудно, непрепознатливо, да користи чудни средства за „смирување“, односно кога ќе се посомневаат дека се работи за злоупотреба на дрога.
Презентацијата беше извршена од страна на стручни лица од МВР-Струмица-одделение за недозволена трговија со дрога, Центарот за третман на зависници „Св. Елисавета“-Струмица и претставник од општина Струмица.
Подржувајќи ги овие активности, општина Струмица ќе продолжи да соработува и остварува средби со Советите на родители од основните и средните училишта од Струмица и на различни теми и области да одржува едукативни работилници, предавања и други средби од интерес на воспитно-образовниот процес, инфраструктурната поставеност во училиштата и квалитетот во образованието.

2008-12-7


17.12.2008 | Седумдесет и седма седница на Советот на Општина Струмица.
Претседателот на Советот на општина Струмица, Зоран Ристов ја закажа седумдесет и седмата седница на Советот на општина Струмица за 23.12.2008год. (вторник) во 11.00 часот.
Дневниот ред за 77 седница може да го превземете

 

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица" бр. 2/06), донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДУМДЕСЕТ И СЕДМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

ЈА СВИКУВАМ седумдесет и седмата седница на Советот на општина Струмица за ден 23.12.2008 год.(вторник). Седумдесет и седмата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.

За работа на седницата   предлагам:

Д н е в е н    р е д

 1. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средства  во Буџетот на општина Струмица;
 2. Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на  Општина Струмица за 2009 година;
 3. Предлог-Годишна програма  за изградба, реконструкција, одржување и заштита  на локални патишта  и улици  на територијата на Општина Струмица за 2009 година;
 4. Предлог-Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2009 година;
 5. Предлог-Програма за изработка на  урбанистички планови во Општина Струмица за 2009 година;
 6. Предлог-Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2009 година во Општина Струмица;
 7. Предлог-Буџет на Општина Струмица за 2009 година;
 8. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2009 година;
 9. Предлог- Одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Струмица;
 10. Предлог-Одлука за одржување на јавната чистота во општина Струмица;
 11. Предлог-Програма за одржување  на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица  за 2009 година;
 12. Предлог-Одлука за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување на финасиски средства за изградба,  реконструкција, одржување и заштита  на локални патишта  и улици  во општина Струмица за 2009 година;
 13. Предлог - План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи за 2009 година;
 14. Предлог-Програма за работа на Територијалната професионална противпожарна единица - Струмица  во 2009 година со  годишен план за настава и обука;
 15. Предлог-Одлука за проект од областа на образованието;
 16. Извештај  за реализација на Струмичкиот карневал во  2008 година;
 17. Предлог-Програма за подготовка на Струмичкиот карневал  во  2009 година;
 18. Предлог – Заклучок за утврдување на Нацрт- детален урбанистички план  за дел од  блок бр. 14 во Струмица;
 19. Предлог – Заклучок за утврдување на Нацрт- детален урбанистички план  за делод  блок бр. 4 во Струмица;
 20. Предлог – Заклучок за утврдување на Нацрт- детален урбанистички план  за дел од   блок бр.3-А  во Струмица;
 21. Предлог – Заклучок за утврдување на Нацрт- детален урбанистички план  за дел од   блок бр. 33-2 во Струмица;
 22. Предлог за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД “Комуналец” за 2009 година;
 23. Предлог за давање согласност на Одлука на УО на ЈПКД “Комуналец” Струмица” за прераспоредување  на надоместокот за изнесување на смет од домаќинствата.
 24. Информација за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот   на патиштата, со дополнителни информации од  СВР Струмица;

Напомена: Предлог-Буџетот и Предлог-Одлуката за извршување на буџетот за 2009 година Ви се доставени  во електронска форма  со допис бр. 07-6021/1 од 03.12.2008 година. Предлог-Програмите за развој што се составен дел на Буџетот, со исправки на техничките грешки Ви се доставени со допис бр. 07-6021/2 од 28.11.2008 година. Дополнително Ви се доставуваат и со материјалот за оваа седница.
Увид  во    Нацрт-деталните урбанистички  планови што се предмет на  дневен ред, може  да се  изврши во Одделението за урбанизам при Секторот за урбанизам и комуналии на општина Струмица


Совет на општина Струмица
Претседател,
Зоран Ристов

2008-12-6


16.12.2008 | 15-ти традиционален Новогодишно-Божиќен турнир во мал фудбал Струмица 2008/2009.
Под покровителство на Градоначалникот и Советот на Општина Струмица, и оваа година ќе се организира „Новогодишно-Божиќниот турнир во мал фудбал СТРУМИЦА 2008/2009...

 
I – место 120 000 денари
II – место 60 000 денари
III – место 30 000 денари
IV – место 10 000 денари

Котизацијата за учество: Сениори - 4.000 денари и Кадети и Пионери - 3.000 денари.. Пријавувањето на екипите ќе трае до 21 Декември 2008 год. Турнирот ќе се одржи во периодот од 22 Декември 2008 до 15 Јануари 2009 година, во спортската сала при СОУ “Никола Карев“.

 

За подетални информации и пропозиции информирајте се во просториите на Општина Струмица, канцеларија бр.8 или на тел. 070 998-965.

2008-12-5


15.12.2008 | Известување од Министерство за транспорт и врски
Министерството за транспорт и врски објави рок за пријавување за јавно наддавање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое се наоѓа во Општина Струмица, наменето за изградба на објекти за лесна индустрија, сервиси и стоваришта...

 

Објава


mtc_objava.pdf
[превземи]

Страница 1 од 2

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544