Завршна сметка

Завршна сметка 2019 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи по дејности

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи по дејности

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

7. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

8. РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

9. ЦАРЕВИ КУЛИ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

10. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

11. СПЕЦИЈАЛНО ПАТНИЧКО ВОЗИЛО

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

12. ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

13. БУЏЕТСКИ ФОРУМ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

14. БИЗНИС МРЕЖА С-К-К

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

15. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

16. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

17. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

18. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

19. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

20. ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

21. ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

22. ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА ЕЛС

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

23. ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

24. ЕКО ГРАДИНКИ ЗА ОДРЖЛИВА ИДНИНА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

25. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 1

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

26. КВАЛИТЕТНИ УСЛУГИ ЗА СРЕЌНИ ДЕЦА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

27. ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ПЕТРИЧ И СТРУМИЦА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

28. ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДУХОВНИТЕ СВЕТИЛИШТА НА СТРУМИЦА И ЌУСТЕНДИЛ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

29. КРЕИРАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЗА СИСТЕ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

30. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

 

Завршна сметка 2018 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи по дејности

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи по дејности

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

7. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

8. РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

9. ЦАРЕВИ КУЛИ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

10. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

11. СПЕЦИЈАЛНО ПАТНИЧКО ВОЗИЛО

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

12. ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

13. БУЏЕТСКИ ФОРУМ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

14. БИЗНИС МРЕЖА С-К-К

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

15. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

16. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

17. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

18. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

19. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

20. ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

21. ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

22. ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА ЕЛС

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

23. ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

24. ЕКО ГРАДИНКИ ЗА ОДРЖЛИВА ИДНИНА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

25. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 1

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

Завршна сметка 2017 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи по дејности

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи по дејности

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

7. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

8. РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

9. ЦАРЕВИ КУЛИ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

10. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

11. СПЕЦИЈАЛНО ПАТНИЧКО ВОЗИЛО

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

12. ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

13. БУЏЕТСКИ ФОРУМ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

14. БИЗНИС МРЕЖА С-К-К

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

15. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

16. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

17. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

18. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

19. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

Завршна сметка 2016 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи по дејности

 

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи по дејности

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

7. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

8. РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

9. ЦАРЕВИ КУЛИ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

10. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

11. БУЏЕТСКИ ФОРУМ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

12. БИЗНИС МРЕЖА С-К-К

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

13. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

14. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

15. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

16. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

17. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

18. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

19. ДОНАЦИЈА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНКА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

20. ОПЕН ФЕСТИВАЛ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544