Решение за свикување на 41-та седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1  точка 1  од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. Гласник на општина Струмица“ бр. 2/06), донесувам

Р е ш е н и е
за свикување на четириесет и првата седница на
Советот на општина Струмица


Ја свикувам четириесет и првата седница на Советот на општина Струмица за ден 14.07.2011 година(четврток)
Четириесет и првата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 13.00 часот.


За работа на седницата го предлагам следниот:Д н е в е н   р е д


1.   Предлог - Одлука за преземање на Работничкиот универзитет  „Јоска    Свештарот“ Струмица;
2.   Предлог - Програма за дополнување на Годишна програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2011 година;
3.   Предлог - Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “2“ Урбан Блок 19 во Струмица;
4.   Предлог - Програма за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал во 2012.

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544