Решение за свикување на триесет и петтата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната     самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл.гласник на општина Струмица” бр.2/06), донесувам


Р  е  ш  е  н  и  е
за свикување на триесет и  петтата   седница  на
Советот на општина Струмица

 

 

 

За работа на седницата   предлагам:

I

Усвојување на записникот  од  триесет и четвртата   седница на Советот на општина Струмица.

II

Д н е в е н   р е д


1.    Предлог- Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2010     година;
2.    Годишен  извештај   на Oпштина Струмица за 2010 година;
3.    Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2010 година;
4.    Годишна сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2010 година;  и
5.    Програма за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2011 година.


Совет на oпштина Струмица
Претседател:
Марјан Даскаловски

 


Ја свикувам триесет и петтата седница на Советот на општина Струмица за ден  14.03.2011 година (понеделник).
Триесет и петтата  седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во13.00часот.

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544