Решение за свикување на четириесет и трета седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

 

 

Р  е  ш  е  н  и  е
за свикување на четириесет и трета седница на
Советот на општина СтрумицаЈа свикувам четириесет и третата  седница на Советот на општина Струмица за ден  14.09.2011 година (среда).
Четириесет и третата  седница  на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 13,00  часот.

За работа на седницата  предлагам:


Д н е в е н   р е д


1.    Предлог -  Програма за дополнување   на Годишната  програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето  на  општина Струмица за 2011 година;
2.    Извештај за работа на ОУ “Видое Подгорец”  Струмица во учебната 2010/2011 година;
3.    Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Видое Подгорец”  Струмица во учебната 2011/2012 година;
4.    Извештај за работа на ОУ “Никола Вапцаров”  Струмица во учебната 2010/2011 година;
5.    Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Никола Вапцаров”  Струмица во учебната 2011/2012 година;
6.    Извештај за работа на ОУ “Маршал Тито”  Струмица во учебната 2010/2011 година;
7.    Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Маршал Тито”  Струмица, во учебната 2011/2012 година;
8.    Извештај за работа на ОУ “Сандо Масев”  Струмица во учебната 2010/2011 година;
9.    Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Сандо Масев”  Струмица во учебната 2011/20012 година;
10.    Извештај за работа на ОУ “Даме Груев”  Куклиш во учебната 2010/2011 година;
11.    Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Даме Груев”  Куклиш, во учебната 2011/2012 година;
12.    Извештај за работа на ОУ “Маршал Тито”  Муртино во учебната 2010/2011 година;
13.    Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Маршал Тито”  Муртино, во учебната 2011/2012 година;
14.    Извештај за работа на ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2010/2011 година;
15.    Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2011/2012 година;
16.    Извештај за работа на ОУ “Герас Цунев” Просениково во учебната 2010/2011 година;
17.    Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Герас Цунев” Просениково во учебната 2011/2012 година;
18.    Извештај за работа на ОУ “Гоце Делчев”  Вељуса во учебната 2010/2011 година;  и
19.    Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Гоце Делчев”  Вељуса во учебната 2011/2012 година.

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544