Решение за свикување на четириесет и осмата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

 Р  е  ш  е  н  и  е
за свикување на четириесет и осмата   седница  на
Советот на општина Струмица


Ја свикувам четириесет и осмата седница на Советот на општина Струмица за ден  21.12. 2011 година (среда).
Четириесет и осмата   седница  на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 12,00  часот.
За работа на седницата  го предлагам следниот:

Д н е в е н   р е д

1.    Предлог – Одлука  за субвенционирање на неплатен долг кон ЈПКД „Комуналец“ Струмица на семејства од Општина Струмица со посебен социјален   статус;
2.    Предлог – Решение за именување член во Локалниот економскo – социјален совет на Општина Струмица;
3.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно  земјиште за КП бр. 7589/1  КО Струмица;
4.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7899  КО Струмица;
5.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 1630  КО Дабиља;
6.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 3093/2  КО Куклиш;
7.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3311/1 и 3312/1 КО Банско;
8.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 5413 КО Струмица;
9.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6617/1 и 6617/2 КО Струмица;
10.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2818 КО Банско;
11.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 4796/1 КО Струмица;
12.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3419 КО Банско;
13.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6906 КО Струмица;
14.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6637/36 КО Струмица; и
15.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3745 и 3746 КО Дабиле.Напомена: Предлози за именување член во Локалниот економскo – социјален совет на Општина Струмица од редот на членовите на Советот на општина Струмица, да се достават  на седница на  Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, при расправата по оваа точка од дневниот ред.Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544