Решение за свикување на педесет и првата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувамР  е  ш  е  н  и  е
за свикување на педесет и првата   седница  на
Советот на општина СтрумицаЈа свикувам педесет и првата   седница на Советот на општина Струмица за ден  13.02. 2012 година (понеделник).
Педесет и првата  седница  на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 13,00  часот.

За работа на седницата предлагам:


I


Усвојување на записниците од четириесет и осмата, четириесет и деветтата и педесетата седница на Советот на општина Струмица

II
Д н е в е н   р е д


1.    Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Струмица;
2.    Предлог-Програма за дополнување на Годишната  програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето  на  општина Струмица за 2012 година;
3.    Предлог – Решение за разрешување и именување на  членови во Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ ;
4.    Предлог- Rешение за разрешување и imenuvawe ~lenovi vo Nadzorniot odbor za kontrola na materijalno-finansiskoto rabotewe na JП “Паркиралишта – Струмица“;
5.    Предлог – Решение за разрешување и именување на два  члена во Управниот одбор на Работнички универзитет „Јоска Свештарот“ Струмица;
6.    Предлог за давање согласност на Одлука  на УО на ЈП „Паркиралишта“ Струмица;
7.    Предлог-мислење по Предлогот за донесување на акт за прогласување на „Стар театар“ во Струмица за значајно културно наследство;
8.    Барање за делумно ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште;
9.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 1621/2  КО Струмица;
10.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 2962 и 2965 КО Вељуса;
11.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 1147 КО Попчево;
12.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 260  КО Струмица;
13.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2046  КО Струмица;
14.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за усогласување на намената на градежно земјиште  за КП бр.6617/1 и 6617/2 во КО Струмица;
15.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за усогласување на намената на градежно земјиште  за КП бр.1217  КО Градско Балдовци;
16.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на  трасата на сообраќајната инфраструктура за  КП бр.6324/1  КО Струмица;
17.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 1891, 1896, 1898 КО Габрово;
18.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 1648 КО Струмица;
19.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП  бр. 7703 КО Струмица;
20.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП  бр. 5848 КО Струмица;
21.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП  бр. 3334 КО Банско;
22.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП  бр. 6186 КО Струмица;
23.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.4144, 4142 и 6355/2 KO Струмица;
24.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за усогласување на намената на градежно земјиште  за КП бр.6637/36 КО Струмица;
25.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за  промена на трасата на сообраќајната инфраструктура  за КП бр.111/21  КО Градско Балдовци; и
26.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за  промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на бр.3454/3 во КО Струмица.


Совет на општина Струмица

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544