Решение за свикување на шеесеттата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувамР  е  ш  е  н  и  е
за свикување на шеесеттата  седница  на
Советот на општина СтрумицаЈа свикувам шеесетата седница на Советот на општина Струмица за ден  20.09.2012 година (четврток).
Шеесетатта  седница  на Советот на општина Струмица,  ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 13,00  часот.
За работа на седницата го  предлагам следниот:Д н е в е н   р е д1.    Предлог – Програма за одбележување на значајни настани и личности со спомен-обележја во Општина Струмица;
2.    Предлог - Одлука  за утврдување на приоритетен проект за уредување на патна инфраструктура во рурални подрачја;
3.    Предлог – Програма за  дополнување на  Годишната  програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето  на  општина Струмица за 2012 година;
4.    Предлог-Решение за разрешување и именување член во Организационниот одбор на Струмичкиот карневал;
5.    Предлог-Решение за разрешување и именување член во Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“;
6.    Предлог-Решение за разрешување и именување член во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финасиското работење на ЈП „Паркиралишта“- Струмица;
7.    Извештај за работа на ОУ “Даме Груев”  Куклиш во учебната 2011/2012 година;
8.    Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Даме Груев”  Куклиш, во учебната 2012/2013 година;
9.    Извештај за работа на ОУ “Маршал Тито”  Муртино во учебната 2010/2011 година;
10.    Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Маршал Тито”  Муртино, во учебната 2012/2013 година;
11.    Извештај за работа на ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2011/2012 година;
12.    Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2012/2013 година;
13.    Извештај за работа на ОУ “Герас Цунев” Просениково во учебната 2011/2012 година;
14.    Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Герас Цунев” Просениково во учебната 2012/2013 година;
15.    Извештај за работа на ОУ “Гоце Делчев”  Вељуса во учебната 2011/2012 година;  
16.    Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Гоце Делчев”  Вељуса во учебната 2012/2013 година;
17.     Извештај за работа на ОУ “Видое Подгорец”  Струмица во учебната 2011/2012 година;
18.    Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Видое Подгорец”  Струмица во учебната 2012/2013 година;
19.    Извештај за работа на ОУ “Никола Вапцаров”  Струмица во учебната 2011/2012 година;
20.    Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Никола Вапцаров”  Струмица во учебната 2012/2013 година;
21.    Извештај за работа на ОУ “Маршал Тито”  Струмица во учебната 2011/2012 година;
22.    Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Маршал Тито”  Струмица, во учебната 2012/2013 година;
23.    Извештај за работа на ОУ “Сандо Масев”  Струмица во учебната 2011/2012 година;
24.    Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Сандо Масев”  Струмица во учебната 2012/2013 година;
25.    Извештај за работа на ОМУ “Боро Џони”  Струмица во учебната 2011/2012 година;
26.    Предлог-Годишна програма за работа на  ОМУ “Боро Џони”  Струмица, во учебната 2012/2013 година;
27.    Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од    ОУ „Видое Подгорец ” Струмица:         
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување настава во природа со учениците од четврто одделение;
в) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
г)Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение;
28.    Програми за изведување на  екскурзии за учениците  од    ОУ „Сандо Масев ” Струмица:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување настава во природа со учениците од четврто одделение;
в) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
г)Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение;
29.    Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од     ОУ „Маршал Тито ” Муртино:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в)Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение;
г) Програма за кампување со учениците од шесто до девето одделение;
д) Програма за зимување со учениците од шесто до девето одделение;
ѓ) Програма за посета на саем на книга  со учениците од шесто до девето одделение;
30.    Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение од    ОУ „Герас Цунев ”Просениково;
31.    Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение од     ОУ „Св. Кирил и Медодиј” Дабиле;
32.    Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од    ОУ „Гоце Делчев” Вељуса:         
а) Програма за изведување на  еднодневна екскурзија со учениците од  пето до осмо  одделение;
б)Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение;
33.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2710  и КП бр. 6333 КО Струмица
34.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 5413 и 6373 КО Струмица
35.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 4853 КО Куклиш
36.    Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3451 КО Дабиља
37.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 3063 КО Дабиља
38.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 185/2   и 185/3 КО Сачево
39.    Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 4584, 4585 и 4587/2 КО Струмица
40.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 1729/2 КО Добрејци
41.    Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за  донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 6776 КО Струмица
42.    Предлог – Одлука за утврдување неисполенти услови за  донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 5915 КО Струмица
43.    Предлог – Одлука  за утврдување  неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 5344 КО Струмица
44.    Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 153/1КО Струмица
45.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 1616/1 КО Дабиља
46.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 2391 КО Добрејци
47.    Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 6010/1 и КП бр.6010/2 КО Струмица
48.    Предлог – Одлука за утврдување  неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 6539/2 КО Струмица
49.    Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3381/8 КО Банско
50.    Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови  донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 7895/1КО Струмица
51.    Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3381/8 КО Банско
52.    Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 7669/1 КО Струмица;
53.    Предлог-Одлука за утврдување интерес за основање на Акционерско друштво за вршење дејност спорт.

Напомена:

1.    Предлози по Решенијата за именување на членови во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал, Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ и Надзорниот одбор на ЈП „Паркиралишта“ Струмица, да се достават најдоцна до  седницата на Комисијата за мандатни прашања избори и именувања.
2.    Материјал по точка 53  односно по  Предлог-Одлуката  за утврдување интерес за основање на Акционерско друштво за вршење дејност спорт, дополнително ќе Ви биде доставен.  


Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544