Решение за свикување на шеесет и третата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувамР  е  ш  е  н  и  е
за свикување на шеесет и третата седница  на
           Советот на општина Струмица
Ја свикувам шеесет и третата седница на Советот на општина Струмица за ден  27.11. 2012 година (вторник).


Шеесет и третата  седница  на Советот на општина Струмица,  ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 13,00  часот.
За работа на седницата  предлагам:

I
Усвојување на записникот   од  шеесет и втората  седница на Советот на општина СтрумицаII
Д н е в е н   р е д1. Предлог-Програма  за дополнување на Програмата за работа  во областа на располагањето со градежно земјиште  во сопственост  на Репубика Мaкeдонија  на подрачјето на општина Струмица за 2012 година;
2. Предлог – Програма за  измена  и дополнување на  Годишната  програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето  на  општина Струмица за 2012 година;
3. Предлог – Одлука за донесување на Урбанистички план за дел од село Куклиш, дел од блок 4  измена и дополнување за  КП бр. 4455/1 КО Куклиш;
4. Предлог- Одлука за измена на Одлуката за  набавка и отуѓување на патнички моторни возила;
5. Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2096 КО Струмица;
6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2286 КО Куклиш;
7. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2964 КО Банско;
8. Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 770 КО Банско;
9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 6512/54 и дел од 6514/1 КО Струмица;
10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2693 КО Банско;
11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 7653/4 КО Струмица;
12. Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 4491 КО Куклиш
13. Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 864 иии 6301 КО Струмица,
14. Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2159 и 6322/1 КО Струмица;
15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7751 КО Струмица
16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2096 КО Струмица
17. Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови  од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6562/1, 6562/2 и 6568 КО Струмица;
18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 7302 КО Струмица; и
19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 1075 КО Сачево.


Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544