Седници на совет

Решение за свикување на триесет и четвртата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 -1720 /1, 05.03.2020 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Членовите на Советот ја одржаа 33-та седница

Советот на општина Струмица денеска ја одржа 33-та седница на којашто беа донесени повеќе предлог одлуки, програми и решенија. Советниците ги усвоија предлог одлуките за утврдување на приоритет и сопствено учество на Проектите за „Изведба на пристапна улица во село Дабиље“ и „Изработка на инвестиционо техничка документација на ниво на основен проект за 3 проекти во населено место Габрово“, како и предлог одлуката за изработка и спроведување на проект „Мрежа на велосипедски градови“. Се усвоија и одлуката за определување места за истакнување плакати за Предвремените парламентарни избори во 2020 година во општина Струмица, дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2020 година и предлог решението за именување на членови во Општинскиот совет за социјална заштита.

Решение  за свикување триесет и третата седница  на  Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица Бр.08 -1311/1 19.02.2020 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Советот на општина Струмица ја одржа 32-ра седница

На денешната 32-ра седница на Советот на општина Струмица, беа донесени повеќе одлуки, програми и планови во интерес на граѓаните и функционирањето на Општината. Советниците ги усвоија предлог - Програмата за работа на Советот на општина Струмица за 2020 година, предлог - Планот за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во општина Струмица во учебната 2020 / 2021 година,

Советот го усвои општинскиот буџет за 2020 година

Советот на општина Струмица денеска ја одржа 31-та седница на која беше усвоен буџетот на Општината за 2020 година. Според градоначалникот Коста Јаневски овој буџет е насочен кон поддршка на растот и напредокот на Струмица, создавање подобар квалитет на живот на сите граѓани и кон подобрување на нивото на општинските услуги од сите области.

Решение за свикување триесет и првата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-9791/1, 18.12.2019 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Решение за свикување на триесеттата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08–9404/1, 03.12.2019 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Советот ја одржа 29-та седница

Членовите на Советот на општина Струмица денеска ја одржаа 29-та седница. На седницата беа усвоени кварталниот извештај  за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот  квартал од  2019 година, предлог одлуката   за измена и дополнување на  Буџетот на општина Струмица за  оваа година и предлог програмите за измена и дополнување на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа, за измена и дополнување на Програмата за  уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица,

Страница 1 од 18

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544